course-details-portlet

ENG1001 - Varianter av engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det faktum at engelsk i dag er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Hvordan oppstod og utviklet engelsk seg i Storbritannia? Hva var årsakene til at språket ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag? Hvilken status har engelsk i de forskjellige språksamfunnene? Hvilke ulikheter finner vi i forskjellige varianter av engelsk når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte? Hvordan endrer språket seg i møtet med ny teknologi og globaliseringsprosesser? Hva er sammenhengen mellom språk og makt, og hvem har mest de skulle sagt: morsmålsbrukerne av engelsk eller de som har engelsk som andrespråk? Hvilke holdninger finnes generelt til engelsk som globalt språk? Er engelsk et nyttig lingua franca, en språklig "tyrannosaurus rex", eller noe midt i mellom? Hva vil skje med engelsk i framtida? Disse og andre tema vil bli drøftet fra en primært sosiolingvistisk synsvinkel, men kan også bli belyst fra et litterært perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått emnet

- gjøre rede for hovedtrekkene i hvordan det engelske språket oppsto og utviklet seg i Storbritannia.

- gjøre rede for de forskjellige årsakene til at engelsk ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag.

- gjøre rede for de forskjellige rollene engelsk spiller i forskjellige samfunn både som første- og andrespråk.

- identifisere og beskrive forskjeller i varianter av engelsk i og utenfor Storbritannia når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått emnet

- diskutere maktforhold mellom morsmålsbrukere av engelsk og de som har engelsk som andrespråk.

- gjøre rede for og reflektere over positive og negative effekter av rollen engelsk har som globalt språk.

- vurdere sannsynlige scenarier for den videre utviklingen av det engelske språket i digitaliserings- og globaliseringsalderen.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått emnet

- formidle viktig akademisk innhold, i form av teorier, problemer og løsninger.

- utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra feltet.

- planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og/eller prosjekter over tid, i henhold til etiske krav og prinsipper.

- påpeke mangler ved eksisterende teoretiske rammeverk og kunne ta utgangspunkt i og benytte seg av nye tilnærminger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig(e) innlevering(er) på 1000-1500 ord

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG6023 7.5 HØST 2019
ENG6026 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU