EDU3070 - Kunstfag, lek og barndomsforståelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir studenten innsikt i og mulighet til å drøfte forholdet mellom estetikk/kunst/kunstfag, og lek/barn/barndom. Studiet gir kunnskap om ulike syn på kunst, kunstfag, estetisk virksomhet, lek og barndomsdiskurser. Studentene får også erfaring med å arbeide kunstfaglig med disse tematikkene.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- har inngående kunnskap om sammenhengen mellom de tre fagområdenes vitenskapelige og kunstfaglige teorier og metoder
- har spesialisert innsikt i et avgrenset kunstfaglig område og kan drøfte problemstillinger knyttet til dette i lys av ulike syn på lek og barndomsforståelse
- har avansert forståelse for betydningen av lek og improvisasjon både som erkjennelsesform og som verktøy og uttrykksform i arbeid med barn

Ferdigheter:
Studenten
- kan identifisere kunstfagdidaktiske grunnlagsproblemer og analysere problemstillinger med utgangspunkt i feltets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- kan bruke relevante kunstfaglige metoder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan omsette teoretisk kunnskap i praktisk/estetiske uttrykksformer og presentere dette for gruppen

Generell kompetanse:
Studenten
- har inngående kompetanse på forholdet mellom kunst, lek, improvisasjon og barndomsforståelse og betydningen av dette innen kunstfagdidaktisk virksomhet
- har fordypet kompetanse i selvstendig og samhandlende refleksjon rundt spørsmål knyttet til kunst, kunstfagdidaktikk og syn på barndom i et samfunns- og institusjonsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, kollokviearbeid samt arbeid med og presentasjon av et praktisk arbeid. Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter forutsetter at studenten deltar i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokviearbeid
  • Problemstilling til eksamensoppgaven
  • Praktisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
1. Kollokviearbeid: Det skal gjennomføres til sammen to kollokviesamlinger etter første og andre studiesamling, der en eller flere faglige tema skal tas opp. Det skal skrives en rapport i form av en fagtekst fra samlingen som leveres til godkjenning hos emneansvarlig.
2. Praktisk arbeidskrav: Studentene deles i grupper og arbeider med emnets faglige innhold, arbeidsmåter og dramaturgiske virkemidler fram mot en presentasjon for hele gruppen på den siste samlingen.
3. Innlevering og godkjenning av problemstilling til eksamensoppgaven.

Obligatoriske aktiviteter skal være godkjent og gjennomført før studenten kan gå opp til eksamen.

Sluttvurdering:
Skriftlig oppgave, 2500-3000 ord. Eksamensoppgaven skal utformes av studenten i samråd med emneansvarlig. Besvarelsen skal ta utgangspunkt i en relevant problemstilling med bakgrunn i emnets pensum og praksis. Oppgaven skal drøfte kunstfagdidaktiske spørsmål, gjerne med bakgrunn i egen kunstnerisk og/eller didaktisk praksis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 60 studiepoeng innen kunstfag. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
23.11.2017

Innlevering
05.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.