EDU3042 - Nøkkelbegreper for kritisk samfunnsforståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Ulike fagtradisjoners forhold til begreper, kategorier, modeller og teorier undersøkes gjennom sentrale begrep fra skole og samfunn. Begrepshistorie og begrepenes historisitet. Nøkkelbegreper fra fag som historie, samfunnsfag, sosiologi og filosofi. Betydningen av vitenskap og fagdisipliner, deres utvikling og vekslende status som premissleverandører for forståelsen av menneske og samfunn. Arbeid med tilpasset begrepsformidling og begrepslæring står sentralt.

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om utviklingen av sentrale nøkkelbegreper for kritisk samfunnsforståelse
- kan definere og bruke slike nøkkelbegreper i egne resonnementer
- kan identifisere og skille mellom normative og deskriptive begreper og gjøre rede for omstridte nøkkelbegreper
- kan drøfte begrepslæring og vurdere forenklinger som en del av arbeidet med tilrettelagt formidling og læring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 muntlige presentasjoner og/eller skriftlige innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.