course-details-portlet

DOK3900 - Masteroppgave i arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning med utgangspunkt i emner og temaer som inngår i masterstudiet. Oppgaven skal bidra til å utvikle og vise studentens kompetanse innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning som fagfelt og forskningsområde, knyttet til målene i masterprogrammet og om ønskelig med innslag av temaer fra masterprogrammet digital samhandling og eventuelt IKT. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten oppnå avansert kunnskap om fagområdet tilsvarende masternivå, fordypet kunnskap om utvalgte teorier og metoder, samt erfaring i muntlig og skriftlig formidling.

Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innhenting og analyse av empirien. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kan identifisere utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen samt vurdere hensiktsmessige metodiske tilnærminger til løsning av disse utfordringene.
- har inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til de temaene som inngår i masteroppgaven.

Ferdigheter
Studenten
- kan arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt av en viss størrelse og over et visst tidsrom.
- kan samle relevant informasjon, analysere informasjonen, utarbeide konklusjoner og dokumentere resultatene.

Generell kompetanse
Studenten
- kan reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder relevant for digital samhandling.
- kan formidle sitt forskningsarbeid både skriftlig og muntlig. Skriftlig i form av en større forskningsrapport, og muntlig i form av en presentasjon tilpasset et akademisk publikum.
- kan utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Førsteutkast
  • Veiledning

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget er masteroppgaven. Den skal et omfang på ca. 60-100 s. med 12 punkts Times New Roman skrift og 1,5 linjeavstand. Masteroppgaven skal ha norsk og engelsk tittel og et kort resymé på engelsk.

Oppgaven vurderes av en komite i tråd med NTNUs regelverk. Karakteren på masteroppgaven kan justeres med inntil to trinn etter muntlig eksaminasjon (inntil 30 minutter). Den muntlige eksaminasjonen arrangeres bare når det skriftlige arbeidet er bestått. Ved klage må muntlig eksamen gjøres på nytt.

Emnet evalueres gjennom system for referansegrupper og fortløpende dialog mellom studenter, referansegruppe og undervisere.

Obligatoriske aktiviteter:
Rapport om endringer i prosjektplanen som ble utarbeidet i 3. semester. Ca. 1-3 s. Leveres tidlig i semesteret.
Førsteutkast til masteroppgave: Leveres ca. midtveis i semesteret.
Veiledning: Minimum 3 veiledningsøkter per student i forbindelse med innleveringer.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før innlevering av ferdige masteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning (MAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp til master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
Alle obligatoriske emner i masterprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.
Kursmateriell

Oppdatert pensumliste vil foreligge til studiestart. Se Blackboard for flere detaljer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkivkunnskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU