BMPA5054 - Offentlig styring i et internasjonalt perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I emnet skal studentene lære om de styringsmessige utfordringene som offentlig sektor i Norge står overfor i den globale økonomien og utviklingen i EU med kriser og fornyede krav til politisk-økonomisk styring.
- Geopolitiske endringer, globalisering og internasjonalisering - Norges internasjonale avtaler
- Hvordan forstå EU/EUs historie, økonomisk og politisk integrasjon i et styringsmessig perspektiv?
- Hvilken betydning har Europa 2020 strategien og EUs regionalpolitikk for utviklingen av politisk styring innen EU?
- Hvordan forstå EØS/EØS-avtalen - institusjoner, strukturer og prosesser - og dens betydning for politisk styring i Norge?
- Velferdsstatens utfordringer - trender, innovasjon og nye styringspraksiser i offentlig sektor

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har:
- inngåendel kunnskap om internasjonal økonomi i endring, kriser og krav til politisk-økonomisk styring
- inngående kunnskap om europeisk integrasjon og offentlig flernivåstyring (multilevel

governance)
- inngående kunnskap om velferdsstatens utfordringer og krav til innovasjon og

styringsreformer i offentlig sektor
- kunne forstå utviklingstrekkene i internasjonal økonomi, europeisk integrasjon og nye

krav til offentlig styring
Ferdigheter
Studenten skal:
- kunne, basert på teoretisk, metodisk og erfaringsbasert kunnskap, analysere

virkningen av EØS-avtalens forskjellige saklige virkeområder på norsk
samfunns-, nærings- og arbeidsliv
- skal kunne forstå og anvende mekanismene som fremmer innovasjon og nye

styringsformer og forbedret tjenesteproduksjon i offentlig sektor

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, casestudier og øvelser (simuleringer).

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 Obligatoriske samlingsdeltakelser

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet til studiet.
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPA754 10.0 01.01.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
25.09.2017

Innlevering
30.09.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.