BI3082 - Biodiversitet og bevaringsbiologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette kurset vil dekke bevaringsbiologi og biodiversitet både på populasjonsnivå og økosystemnivå med fokus på økologiske og evolusjonære prosesser og interaksjonene mellom disse. Både det teoretiske grunnlaget for bevaringsbiologi og empiriske eksempler vil bli dekket gjennom temaer som vernede områder, etablering av nye populasjoner, biodiversitetartsinteraksjoner og biodiversitet, gjenopprettelse av økosystemer, genetikk og bevaringsbiologi. Bevaringsbiologien vil også settes i sammenheng med menneskesamfunn.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene kunne evaluere bevaring av biodiversitet i lys av de temaene som er nevnt i «Faglig innhold».
Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse for:
- Økologiske og evolusjonære prosesser som er viktige for bevaring av biodiversitet
- viktige fremgangsmåter og metoder i bevaring og forvaltning av biodiversitet.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Analysere og evaluere viktigheten av biologiske prosesser for bevaring av biodiversitet
- Kritisk lesning og forståelse av forskningsresultater i bevaringsbiologi
- Planlegge forvaltning av biodiversitet og biologiske ressurser i lys av økologisk og evolusjonær dynamikk.

Generell kompetanse:
Kandidaten har tilegnet seg:
- Avansert kunnskap om biodiversitet og bevaringsbiologi som er velegnet i både forsknings- og forvaltningsøyemed

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, artikkelseminarer, oppgaver og semesteroppgave (skriftlig prosjektoppgave). Gjennom artikkelseminarene skal studentene lese vitenskapelige artikler og legge fram disse muntlig, etterfulgt av en diskusjon av det faglige innhold og metodikk. I tillegg til forelesninger og artikkelseminarer vil kurset også inneholde andre presentasjoner, seminarer, oppgaver og/eller en skriftlig rapport.
Ved eksamen utenfor undervisningstermin kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen
Godkjent semesteroppgave/presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3080 6.0 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 06.12.2017 09:00 E6
Vår ORD Oppgave 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.