BEV3200 - Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager A

Faglig innhold

Emnet vil gi en generell innføring i de vanligste aldersrelaterte lidelser, og fordypning i tidlig og sen rehabilitering, inkludert hverdagsrehabilitering. Det vil også bli gitt en innføring i standardiserte pasientforløp og bruk av helse- og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser i både akutt og kronisk fase. Helse- og velferdsteknologi er i denne sammenheng definert som teknologisk assistanse som bidrar til økt mobilitet og fysisk aktivitet, og som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Emnet vil i hovedsak fokusere på problemstillinger for personer over 60 år, men vil også være relevant for andre aldersgrupper.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

1. Ha oppdatert kunnskap om de vanligste aldersrelaterte lidelser (ortopediske og nevrologiske).

2. Ha oppdatert kunnskap om ulike modeller for rehabilitering og forebygging av funksjonstap hos personer i risiko for bevegelsesrelaterte lidelser og kunne anvende denne kunnskapen i forhold til kliniske problemstillinger innen forebygging og rehabilitering.

3. Ha oppdatert kunnskap om ulike typer helse- og velferdsteknologi og kunne anvende denne kunnskapen i forhold til kliniske problemstillinger innen forebygging og rehabilitering.

4. Ha kunnskap om ulike standardiserte pasientforløp for personer med bevegelsesrelaterte lidelser og kunne bidra til å videreutvikle slike pasientforløp.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, lab-øvinger.
Undervisningen vil bli lagt opp i bolker som i all hovedsak er knyttet til de 5 blokkukene på vårsemesteret for master i klinisk helsevitenskap. Undervisningen vil bestå av ressursforelesninger, gruppearbeid og lab-øvinger hvor studentene blant annet får demonstrert bruk av teknologiske løsninger for å fremme mobilitet og fysisk aktivitet.

Alle bolkene vil inneholde obligatorisk gruppearbeid. Det vil i tillegg bli lagt opp til et større gruppearbeid som skal presenteres i plenum, hvor en av de andre gruppene deltar som responsgruppe med ansvar for å gi tilbakemelding på arbeidet som presenteres. Dette gruppearbeidet vurderes som godkjent/ikke godkjent, og må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Som avsluttende eksamen skal det leveres et individuelt essay.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppepresentasjoner
  • Deltagelse på lab
  • Oppmøte på forelesning
  • Gruppearbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogrammet i bevegelsesvitenskap og klinisk helsevitenskap. Emnet kan også tilbys til personer med 3-årig helsefaglig bachelorutdanning som ønsker å gjennomføre kliniske studier innen rehabilitering og utprøving av velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser, og som ønsker å bidra til å utvikle klinisk praksis.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
16.05.2018

Innlevering
23.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.