course-details-portlet

BA8603 - Trafikkavviklingsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet kan undervises årlig i vårsemesteret, med forbehold om praktiske begrensninger knyttet til faglærers forskertermin o.l. Hovedtema 1 i emnet er videregående trafikkavviklingsteori, analysemetoder, og vurderingskriterier. Her inngår også statistiske metoder og teknologi for datainnsamling, informasjonsoverføring og styring av biltrafikk og kollektivtrafikk på makro- og mikronivå. Hovedtema 2 er trafikksikkerhetsanalyser og metoder for risikostyring, knyttet til vegtrafikken. Her inngår også menneske/system-problematikken, med vekt på muligheter og belastning som følge av ny teknologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en utvidet innsikt i de mekanismer som virker i trafikkavviklingssystemet, og de muligheter og krav moderne trafikkavvikling står overfor knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Det tas sikte på å undervise emnet gjennom bruk av kollokvier og/eller ledet selvstudium. De obligatoriske øvingsaktivitetene vil bl a omfatte utarbeidelse av notat for presentasjon og diskusjon på seminarer for medstudenter og undervisningspersonell. Undervisning vil bli gitt på engelsk for studenter i emnet som ikke behersker norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum blir bestemt særskilt for hvert kurs. Aktuell grunnbok er "Revised Monograph on Traffic Flow Theory", Transportation Research Board (TRB), 1999. I tillegg kan andre lærebøker, artikler og annet forelesningsmateriell benyttes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8612 10.5 01.09.2013
DIB8011 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Teknologiske fag
  • Veg og samferdsel
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 23.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU