course-details-portlet

BA8107 - Bærekraftig infrastruktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Rapport 50/100

Faglig innhold

Viktige tema er: Omfang av og verdier for infrastruktur (bygninger, konstruksjoner, anlegg og nettverk for transport og samferdsel, vann- og avløp, produksjon og distribusjon av energi); sammenhenger mellom infrastruktur og bærekraftig utvikling; regelverk og standarder; kriterier for bærekraft; konsekvenser av klimaendringer; sårbarhet og sikkerhet for infrastruktur; materialer og teknologi for bygging og forvaltning; levetid og livsløp for infrastruktur (LCA, LCC, MFA, miljøvurdering).

Læringsutbytte

Emnet skal gi oversikt over og forståelse av verdier og samfunnsmessig betydning av det bygde miljøet, og hvor viktig dette er for en bærekraftig utvikling. Videre skal det gi kunnskap om viktige tema for prosjektering, bygging og forvaltning av et bærekraftig bygd miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområde, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student.

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU.

Kursmateriell

Bøker, rapporter, tidsskriftartikler, etc. som kunngjøres ved undervisningsstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Industriell økologi
  • Miljø- og ressursteknikk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 23.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU