course-details-portlet

BA6017 - Bylogistikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 måneder ALLE

Faglig innhold

Bylogistikk er en viktig del av byens system for transport og mobilitet. Det omfatter alle ikke-persontransporter, slik som varedistribusjon og renovasjon, men også tjenester som er avhengige av mobilitet. Planlegging for bylogistikkens behov har hittil vært lavt prioritert i mange byer. Formålet med dette kurset er å gi areal- og transportplanleggere et grunnlag for å inkludere bylogistikk blant tema som bør tas hensyn til i byplanleggingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper - Deltakerne lærer grunnleggende prinsipper for bylogistikk. De lærer også om datafangst, analyse og planleggingsmetoder.

Ferdigheter - Deltakerne skal kunne delta i planlegging av prosjekt innen bylogistikk på sin arbeidsplass ved å bruke datafangst, analyse og relevante planleggingsmetoder.

Generell kompetanse - Deltakerne skal få en forståelse av utfordringer og prinsipper for løsninger innen bylogistikk i dagens bysystemer og kunne anvende kunnskapen i by- og transportplanlegging. .

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med en samling i Trondheim og en samling i Göteborg i samarbeid med Göteborgs Universitet. Deltakerne vil gjennom forelesninger, øvinger på datasal, seminarer/kollokvier og ekskursjoner få se eksempler på aktuelle problemstillinger og praktiske løsninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte

Mer om vurdering

Deltakerne skal skrive en prosjektoppgave. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad innenfor tekniske emner, og minst to års relevant praksis innenfor by-, areal og/eller transportplanlegging, eller mastergrad innerfor by-, areal og/eller transportplanlegging. Dersom emnet skal inngå i en erfaringsbasert mastergrad er det første kravet gjeldende.

Kursmateriell

Kompendier, notater og rapporter.
Håndbøker fra Statens vegvesen.
Dataverktøy: GIS software, Network Analyst.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU