AS202814 - Tysk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

- Forretningstysk: Brev, reklame, bedriftsetablering, tilsetting m.m.
- Landeskunde: Geografi, historie, samfunnskunnskap
- Kulturkunde: Litteratur, kunst, musikk, film

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten skal etter avsluttet kurs
- kjenne hovedtrekkene i tysktalende europeiske lands historie fra ca. år 1900
- ha kunnskaper om tyskspråklig kultur
- kjenne til hovedtrekkene i Tysklands økonomiske utvikling etter 2. verdenskrig
- kunne et økonomisk vokabular på tysk
- ha oversikt over geografi i tysktalende europeiske land 

Ferdigheter:
- Etter fullført kurs skal studentene kunne
- kommunisere på tysk med god uttale og intonasjon
- tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
- bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
- skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere, bl.a. tysk forretningsspråk
- drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i tysktalende språkområder
- beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Kompetanse:
- Studenten skal etter fullført kurs
- kjenne til og kunne reflektere over ulikheter ved norsk og tyskspråklig kultur, herunder forretningskultur, sosiale omgangsformer og samfunnsstrukturer

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Muntlige og skriftlige øvinger, individuelt og i grupper, med spesiell vekt på muntlig aktivitet. Prosjekt, rollespill, forelesninger og muntlige studentpresentasjoner   

Obligatoriske arbeidskrav:

4 skriftlige innleveringer og 2 muntlige framføringer av 5-10 min. varighet skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen teller 50%, muntlig eksamen teller 50% av samlet karakter i faget. Til muntlig eksamen vurderes både kandidatens kunnskaper om pensumstoffet og språklige ferdigheter.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.