course-details-portlet

AL101816 - Arbeidspsykologi og personalledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

- Dynamiske prosesser: emosjoner, motivasjon, personlighet
- Kognitive prosessser: persepsjon, læring, beslutninger, innovasjon, kreativitet
- Sosiale prosesser: grupper, verdier og etikk, holdninger
- Kommunikasjon
- Ledelse av menneskelige ressurser
- Personalplanlegging
- Personalpolitikk og strategi
- Rekruttering, karriere, kompetanseplanlegging
- Læringsmiljø
- Belønningssystemer
- Internasjonal personalledelse

Læringsutbytte

Kunnskap:
- ha bred kunnskap om temaer, teorier, metoder og verktøy innenfor fagområdene arbeidspsykologi og personalledelse
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
- ha kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe velfunderte valg
- kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kompetanse:
- ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeidspsykologi og personalledelse
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff innen arbeidsspykologi og personalledelse samt løsning på problemstillinger muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Det nettbaserte undervisningsverktøyet Fronter benyttes.

Obligatoriske arbeidskrav:

1-2 obligatoriske innleveringsoppgaver

Disse kan leveres som gruppeoppgaver

Godkjente innleveringer gir adgang til eksamen. Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen (100%)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Nordhaug, Odd: LMR - Målrettet personal- og kompetanseledelse, Universitetsforlaget (3. utgave, 2002), ISBN: 978-82-15-00235-4
Kaufmann, Geir og Kaufmann, Astrid: Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget (5. utgave, 2015), ISBN: 978-82-450-1449-5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjons/arbeidslivsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 06.12.2018 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Lab-bygg 0
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.06.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Gymsal Lab-bygg 0
Kreativ lab. L107 Lab-bygg 0
G317 Fagskolen 0
G331 Fagskolen 0
G328C Fagskolen 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU