AAR4465 - Arkitektur 6 - Større bygg i plankontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Arkitekturprosjektering med fokus på syntesekunnskap av følgende delaspekter.
BYFORMING:
Situasjonsanalyse og situasjonsforståelse.
Anvendelse av gitt kontekst.
ARKITEKTONISK FORMGIVING:
Program, funksjonalitet, ide og konsept.
Bygningens struktur og elementer.
Etikk, miljø og ressurs
Materialitet, målestokk og skala.
Forskrifter, brann og sikkerhet.
Prosjekt- og prosjekteringsadministrasjon.
Digitale og manuelle prosjekteringsverktøy.
Prosjektpresentasjon.
TEKNOLOGI:
Konstruksjonsprinsipper, materialkunnskap.
Teknisk infrastruktur / luft, vann, lys, lyd og varme.
FORM OG FARGE:
Farger, materialer og arkitektur.
Prosjektpresentasjon og grafisk framstilling.

Ressursmessig fordeling:
BYFORMING: 15% ARKITEKTONISK FORMGIVING: 45% TEKNOLOGI: 30% FORM OG FARGE: 10%

Læringsutbytte

Faget skal gi en grunnleggende innføring i alle sider ved bygningsprosjektering av større bygg basert på et komplekst program.
Studenten skal øves i å integrere alle elementer i en arkitektoniske helhet som omfatter programkrav, tekniske utførelser, arealøkonomiske hensyn, forskriftskrav, energibruk , materialvalg og arkitektonisk form - basert på en konseptuel idé. Studenten skal utvikle en metodisk tilnærming hvor problemstillingene studeres gjennom en prosjektoppgave som løper gjenom hele semesteret. Kandidaten skal være i stand til å håndtere komplekse bygninger ved hjelp av digitale verktøy, både i forhold til organisering, geometri og formidling. Kandidaten skal ha en forståelse av digital arbeidsflyt i tverrfaglig byggevirksomhet.

Prosjektoppgaven henter sitt program fra byggeoppgaver innen kulturliv, helse- og sosialvesen, forskning og undervisning, forvaltning og næringsliv.
Prosjektet knyttes normalt til en lokal bysituasjon og føres fram til forprosjektstadiet.
I Arkitektur 6 gis studentene et selvstendig ansvar både for prosjektet og oppfyllelse av læringsmål. Den genuine motivasjonen for faget, en åpen innstilling , en holdning til profesjonsetikk og nysgjerrighet er avgjørende faktorer i en selvgenerert prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og verkstedøvelser, parallelt med studentens kontinuerlige skisse- og utredningsarbeid. Undervisningen vil i stor grad foregå som gruppevis og individuell veiledning med fellesgjennnomgåelser på de ulike stadier av prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deloppgaver som inngår i vurderingen av innlevert materiale

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1- 5 eller lignende er gjennomført.

Kursmateriell

Kompendium og wiki

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Øving 100/100
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.