course-details-portlet

AAR4465 - Arkitektur 6 –Store bygninger i plankontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Arkitekturprosjektering med fokus på syntesekunnskap av følgende delaspekter.
BYFORMING:
Situasjonsanalyse og situasjonsforståelse.
Anvendelse av gitt kontekst.
ARKITEKTONISK FORMGIVING:
Program, funksjonalitet, ide og konsept.
Bygningens struktur og elementer.
Etikk, miljø og ressurs
Materialitet, målestokk og skala.
Forskrifter, brann og sikkerhet.
Prosjekt- og prosjekteringsadministrasjon.
Digitale og manuelle prosjekteringsverktøy.
Prosjektpresentasjon.
TEKNOLOGI:
Konstruksjonsprinsipper, materialkunnskap.
Teknisk infrastruktur / luft, vann, lys, lyd og varme.
FORM OG FARGE:
Farger, materialer og arkitektur.
Prosjektpresentasjon og grafisk framstilling.

Ressursmessig fordeling:
BYFORMING: 15% ARKITEKTONISK FORMGIVING: 45% TEKNOLOGI: 30% FORM OG FARGE: 10%

Læringsutbytte

PROSJEKTERINGSMODUL
Kunnskap
Kandidaten har …
- grunnleggende kunnskap om byform, store bygninger, organisasjonsprinsipper i bygninger .
- grunnleggende kunnskap om bygningstypologier og relevante forbildeprosjekter.
- grunnleggende forståelse for hvordan store bygninger, byform og planlegging spiller sammen i en europeisk og nordisk bymessig kontekst.
- grunnleggende forståelse for hvordan bruk og utforming av byer og bygninger står i et dialektisk forhold.
- grunnleggende forståelse for arkitekturprosjektering.
Ferdigheter
Kandidaten …
- kan skape arkitektur på et grunnleggende nivå gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og arkitekturprosjektering med fokus store bygninger i urban kontekst .
- behersker fagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i arkitekturprosjektering på en målrettet, utforskende og eksperimenterende måte.
- kan anvende grunnleggende kunnskap om fagets naturgitte, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger i arkitekturprosjektering.
- kan anvende grunnleggende estetisk, kroppslig og etisk erfaring i arkitekturprosjektering.
- kan produsere arkitekttegninger og prosjektere i 3D DAK på et grunnleggende nivå.
Generell kompetanse
Kandidaten …
- kan formidle eget arkitektfaglig arbeid i form av tegninger, beskrivelser og modeller på et tilnærmet profesjonelt og akademisk nivå.
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- evner å reflektere kritisk over eget arbeid, å skape nye forståelsesrammer og å bryte ut av konvensjoner.
- kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget og andre samfunnsmessige forhold. 
TEORI-OG REFLEKSJONSMODUL
Kunnskap
Kandidaten har …
- grunnleggende kunnskap om arkitekturens teori, idegrunnlag og historie.
- kunnskap om begrepene byrom, morfologi, typologier og funksjon
- grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og arkitekturdokumentasjon.
Ferdigheter
Kandidaten …
- har forståelse for og kan vurdere kvalitet i arkitektoniske verk på et grunnleggende nivå.
- kan bidra til arkitekturkritikk i essayform på et grunnleggende nivå.
- har forståelse for egen læringsprosess og kan reflektere over den.
- har ferdigheter i digital arbeidsflyt og relevante applikasjoner for redigering av vektorgrafikk og desktop publishing med et profesjonelt, publiserbart resultat.
Generell kompetanse
Kandidaten …
- kan formidle arkitektfaglig arbeid og refleksjon på et profesjonelt og akademisk nivå i form av tekst og grafisk fremstilling.
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling.
- evner å utvide egne forståelsesrammer for arkitektur, byform og planlegging.
- kan bidra aktivt, konstruktivt og produktivt i et komplekst fellesarbeid der hver enkelt påtar seg ulike roller og oppgaver, men sammen tar ansvar for kvaliteten i et helhetlig sluttprodukt.
- har evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling, byutvikling og arkitekturprosjektering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og verkstedøvelser, parallelt med studentens kontinuerlige skisse- og utredningsarbeid. Undervisningen vil i stor grad foregå som gruppevis og individuell veiledning med fellesgjennnomgåelser på de ulike stadier av prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deloppgaver som inngår i vurderingen av innlevert materiale

Mer om vurdering

Delinnleveringer inngår som obligatorisk del i vurderingen og vurderes som bestått/ikke bestått.
Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode. Delinnleveringer inngår som en del av vurderingen i forbindelse med utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1- 5 eller lignende er gjennomført.

Kursmateriell

Skriftlig og digital material

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 100/100

Innlevering 23.05.2019

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU