AAR4465 - Arkitektur 6 - Store bygninger i plankontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Arkitekturprosjektering med fokus på syntesekunnskap av følgende delaspekter.
BYFORMING:
Situasjonsanalyse og situasjonsforståelse.
Anvendelse av gitt kontekst.
ARKITEKTONISK FORMGIVING:
Program, funksjonalitet, ide og konsept.
Bygningens struktur og elementer.
Etikk, miljø og ressurs
Materialitet, målestokk og skala.
Forskrifter, brann og sikkerhet.
Prosjekt- og prosjekteringsadministrasjon.
Digitale og manuelle prosjekteringsverktøy.
Prosjektpresentasjon.
TEKNOLOGI:
Konstruksjonsprinsipper, materialkunnskap.
Teknisk infrastruktur / luft, vann, lys, lyd og varme.
FORM OG FARGE:
Farger, materialer og arkitektur.
Prosjektpresentasjon og grafisk framstilling.

Ressursmessig fordeling:
BYFORMING: 15% ARKITEKTONISK FORMGIVING: 45% TEKNOLOGI: 30% FORM OG FARGE: 10%

Læringsutbytte

Faget skal gi en grunnleggende innføring i alle sider ved bygningsprosjektering av større bygg basert på et komplekst program.
Studenten skal øves i å integrere alle elementer i en arkitektoniske helhet som omfatter programkrav, tekniske utførelser, arealøkonomiske hensyn, forskriftskrav, energibruk , materialvalg og arkitektonisk form - basert på en konseptuel idé. Studenten skal utvikle en metodisk tilnærming hvor problemstillingene studeres gjennom en prosjektoppgave som løper gjenom hele semesteret. Kandidaten skal være i stand til å håndtere komplekse bygninger ved hjelp av digitale verktøy, både i forhold til organisering, geometri og formidling. Kandidaten skal ha en forståelse av digital arbeidsflyt i tverrfaglig byggevirksomhet.

Prosjektoppgaven henter sitt program fra byggeoppgaver innen kulturliv, helse- og sosialvesen, forskning og undervisning, forvaltning og næringsliv.
Prosjektet knyttes normalt til en lokal bysituasjon og føres fram til forprosjektstadiet.
I Arkitektur 6 gis studentene et selvstendig ansvar både for prosjektet og oppfyllelse av læringsmål. Den genuine motivasjonen for faget, en åpen innstilling , en holdning til profesjonsetikk og nysgjerrighet er avgjørende faktorer i en selvgenerert prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og verkstedøvelser, parallelt med studentens kontinuerlige skisse- og utredningsarbeid. Undervisningen vil i stor grad foregå som gruppevis og individuell veiledning med fellesgjennnomgåelser på de ulike stadier av prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deloppgaver som inngår i vurderingen av innlevert materiale

Mer om vurdering

Delinnleveringer inngår som obligatorisk del i vurderingen og vurderes som bestått/ikke bestått.
Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode. Delinnleveringer inngår som en del av vurderingen i forbindelse med utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1- 5 eller lignende er gjennomført.

Kursmateriell

Kompendium og nettside

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100

Innlevering
23.05.2019

Sommer UTS Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.