AAR4460 - Arkitekturens teori og historie C

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset skal gi en generell oversikt over arkitekturteoriens historie, med vekt på samtidens teoretiske problemer. Kurset kombinerer en historisk og tematisk tilnærming – dvs. at individuelle problemstillinger diskuteres i sammenheng med den perioden de var dominerende, samtidig som deres tidligere historie beskrives

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studentene skal utvikle en samlet forståelse av de viktigste historiske og moderne teorier om arkitektur og de filosofiske verdensoppfatninger de springer ut av. Kandidaten skal ha bred kunnskap om arkitekturteori som kunnskapsfelt. Kandidaten skal ha opparbeidet omfattende estetisk kunskap og erfaring klargjort for anvendelse i eget arkitektarbeid.
Studentene skal oppnå en evne til å arbeide analytisk med arkitekturteorier og de bygde omgivelser. Kandidaten skal has avansert kunnskap om arkitektfaglige representasjoner over tid.

FERDIGHETER
Studentene skal utvikle evnen til å analysere og kritisk vurdere arkitektoniske ideer, teoretiske posisjoner, argumentasjonsstrategier, tekster og arkitekturverk.

Studentene skal lære å gjenkjenne ulike argumentasjonsstrategier i arkitektteori, deres konsekvenser og historiske utgangspunkt. Det legges vekt på å utvikle evnen til å opparbeide innsikt i de ulike teoretiske posisjoners konsekvenser og deres gjensidige kompatibilitet. Tilnærmingen innebærer trening i presis formulering av teoretiske posisjoner, og på grunnlag av dette analysere deres relative fortrinn og svakheter.


GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten skal ha utviklet kompetanse til å evaluere og drøfte arkitekturteoretiske posisjoner og deres implikasjoner analytisk.

Kandidaten skal være i stand til å plassere disse posisjoner i sin bredere intellektuelle kontekst hvorfra de har sin opprinnelse.

Kandidaten skal oppnå en samlet kunnskap om arkitekturteoriens historie

Kandidaten skall utvikle kompetanse å tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. Et viktig mål for kurset er å utvikle studentenes evne til kritisk undersøkelse og skriftlig framstilling, ved siden av ferdigheter i bruk av profesjonelle og akademiske ressurser i sammenheng med deres skriving og forskning.Studentene skal lære informasjonssøking og bruk av referanser.

Kandidaten skal gjennom diskusjonen og intellektuelle utviklung utvikle seg som menneske og som demokratisk og ansvarlig samfunnsborger.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kan undervises som en serie ukentlige forelesninger, eller som en samlet, avgrenset blokk.

Mer om vurdering

Studentene vurderes på grunnlag av skritflig examen og en skriftlig innleverings oppgave. Begge teller 50% hver, og må væare bestått for å bestå kurset. Klagerett gjelder kun etter sluttkarakteren er gitt.
Ved gjentak må hele emnet tas opp igjen.
Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamenperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at de første to årene av arkitekturstudiet eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Pensum: Hanno Walter Kruft: History of Architectural Theory; Branko Mitrovic: Philosophy for Architects; Branko Mitrovic: Visuality for Architects. Til den skriftlige oppgave gis liste over nødvendig materiale i forhold til valgt tema.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Rapport 50/100
Høst UTS Skriftlig eksamen 50/100 26.08.2019 09:00 SL120 orange sone
Vår ORD Rapport 50/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.