AAR4440 - Arkitektur 4 - Boligprosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Grunnleggende øvelse i boligprosjektering:
- boligens grunnleggende bruksaspekter
- dimensjonering knyttet til boligens bruk
- rom, lys, konstruksjon og form
Bolig og samfunn (teori):
- case studier av nyere og eldre boligprosjekter
- skriving av tekster på grunnlag av teori
- verdi, ressurs og miljø
Grunnleggende øvelse i prosjektering av bymessig boligbebyggelse:
- boligtypologier og organisasjonsprinsipper
- bebyggelsesstruktur, uterom og fasader
- plan og miljø
- boligprosjektering relatert til samfunnsmessige utfordringer

Ressursmessig fordeling:
BYFORMING: 10% BOLIGARKITEKTUR: 70% TEKNOLOGI: 20%

Læringsutbytte

- Kunnskap om dimensjonerende elementer og aktuelle funksjoner i en bolig, ulike boligtypologier og organiseringsprinsipper.
- Kunnskap om aktuelle arkitektfaglige problemstillinger knyttet til boligprosjektering.
- Kunnskap om boligens rolle i et samfunnsperspektiv.
- Grunnleggende ferdigheter i utforming og prosjektering av boliger på bakgrunn av kunnskapen tilegnet i kurset. Fokus legges på boligkvalitet, gode boligomgivelser samt god fremstilling i tegninger og modeller.
- Generell kompetanse i prosjekteringsmetodikk, konstruksjonsprinsipper, byggematerialer og detaljering.
- Grunnleggende ferdigheter i bruk av CAD-verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til utforming av boliger, til fornying av boliger og/eller til omforming av eksisterende bygninger og nærområder, med vekt på ressurs- og miljøhensyn. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Emnet innbefatter også en mer teoretisk del med blant annet skriving av tekster. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper. Det legges opp til en ekskursjon for å studere bygget boligarkitektur.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1, 2 og 3 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Faglige artikler i pdf-format.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100

Innlevering
13.05.2019

Sommer UTS Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.