AAR4430 - Arkitekturens teori og historie A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 3 timer D
Skriftlig eksamen 1/2 3 timer D

Faglig innhold

Historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomhet.
Historisk byggeteknikk og materialbruk.
Formelementer og deres systemsammenheng.
Arkitekturteori.

I høstsemesteret behandles den europeiske og vestlige kulturens arkitekturhistorie. Vårsemesteret konsentreres om norsk (og dels nordisk) arkitektur fram til ca. 1960, og skal bl.a. gi innsikt i norsk trebyggingstradisjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Et grunnlag for å forstå de bygde omgivelsers historie i lys av sin samtids teori, teknisk kunnskap og samfunnsforhold.
Kjennskap til de viktigste byggverk og bygningstyper fra antikken fram til ca. 1950 i den vestlige kultursfære, og de viktigste arkitekturhistoriske tema i dette tidsspennet.
Kunnskap om det historiske typeutvalg av formelementer og deres systemsammenhenger.
Ferdigheter:
En bred forståelse av de historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomheten og dens teorigrunnlag, og historisk byggeteknikk og materialbruk.Omfattende estetisk erfaring klargjort for anvendelse i eget arkitektarbeid. Kandidaten skall ha avansert erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitektfaglige representasjoner på ulike abstraksjonsnivå og konkret bygd arkitektur, byer og tettsteder som er i bruk over tid.
Kandidaten skal kunne vurdere kritisk og gjenkenne kvalitet i arkitektoniske verk, byer, prosjekter og planer, inklusive i egne arbeider, og trekke veksler på slike vurderinger i eget faglig arbeid.
Kandidaten skal kunne orientere seg i og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen faget og skal kunne anvende denne kunskapen i kritikk av arkitektur og planer.
Generell kompetanse:
Oversikt over arkitekturhistoriens kronologi.
Gjenkjenne kontinuitetstrekk i det historiske formrepertoar.
Gjenkjenne arkitekturteoretiske standpunkts historiske forløpere.
Kandidaten skal utvikle kompetanse å formidle arkitektfaglig arbeid, både til spesialister og til allmennheten på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenhang.
Kandidaten skal lære å ta selvstendig ansvar for even læring og skal kunne anvende sin kunnskap på nye felt.
Kandidaten skal kunne reflektere kritisk på eget arbeid og skape nye forståelserammer.
Kandidaten skal kunne reflektere og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktisering av faget.
Kandidaten skal utvikle seg gjennom det faglige arbeidet og felleskapet some menneske og som demokratisk og ansvarlig samfunnsborger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner og selvstudium (pensum). Alle ekskurjoner er frivillige og det skall planlegges et alternativ for de som ikke deltar på ekskursjonen. Studenter som velger å delta, må bekoste ekskursjonen selv

Mer om vurdering

Eksamen er organisert i to deler (internasjonal og norsk/nordisk arkitekturhistorie), begge teller 50% for endelig karakter. Eksamen i internasjonal arkitekturhistorie holdes i slutten av høstsemestret eller i begynnelsen av vårsemesteret og i norsk/nordisk arkitekturhistorie i slutten av vårsemesteret.

Studentene må bestå begge eksamen (internasjonal og norsk/nordisk) for å bestå kurset. Ved gjentak må hele eksamen tas på nytt, både den internasjonale og den norske/nordiske delen.

Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Arkitektur 1 og 2 (arkitektstudiets 1. år) eller tilsvarende forutsettes gjennomført

Kursmateriell

Pensumlitteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 19.12.2019 15:00
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/2 D 02.10.2019 09:00
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/2 D 02.10.2019 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.