AAR4365 - Arkitektur 5 – By-og tettstedsforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/3 7 dager
Øving 2/3

Faglig innhold

Emnet skal gi ferdighet til å utvikle bærekraftige konseptuelle by-utviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder, samt gi en generell forståelse for bærekraft og økologi. AAR4365 Arkitektur 5 skal også gi innsikt og innføring i analysemetoder for ulike urbane omgivelser og landskapstyper. Det vil dessuten bli lagt vekt på formell planprosessforståelse. Diskusjon av byrom, morfologi, typologier og funksjon foruten fremstillingsmåter vil stå sentralt. Studenter skal opparbeide seg evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling og byutvikling.

Læringsutbytte

Prosjekteringsdelen
(15 studiepoeng)
Kunnskap:
Kandidaten har …
- grunnleggende kunnskap om byens oppbygging, deler og funksjoner.
- grunnleggende kunnskap om bygningstypologier og relevante forbildeprosjekter.
- grunnleggende forståelse for hvordan bebyggelse og landskap spiller sammen i en europeisk og nordisk bymessig kontekst.
- grunnleggende forståelse for forholdet mellom ulike aktører og byens utforming/ utvikling over tid.
Ferdigheter:
Kandidaten …
- kan bruke oppnådd kunnskap for å forme byer og tettsteder og lage fysiske planer på et grunnleggende nivå gjennom kunstneriske og vitenskapelige undersøkelser, idéutvikling og prosjektering.
- behersker fagets arbeidsmetoder, analyse og planleggingsverktøy og uttrykksformer på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i byforming og planlegging på en målrettet, utforskende og eksperimenterende måte.
- kan anvende grunnleggende kunnskap om fagets naturvitenskapelige, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger i og for byutvikling.
- Kan oversette den generelle kunnskap og forståelse, om de raskt skiftende fysiske og økonomiske betingelser i dagens byer og sammenhengene dem imellom til fysisk utforming.
- kan utvikle bærekraftige konseptuelle byutviklingsmodeller, byplanmessige strategier og metoder.
Generell kompetanse:
Kandidaten …
- kan formidle eget arkitektfaglig og byutviklingsrelatert arbeid i form av plansjer og modeller på et tilnærmet profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng.
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt.
- kan reflektere kritisk over eget arbeid, skape nye forståelsesrammer og bryte med konvensjoner.
- kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget. 
Teoridelen (Planleggingskunnskap/ 7,5 studiepoeng)
Kunnskap:
Kandidaten har …
- grunnleggende kunnskap om det norske plansystem, plantyper og innhold i dem.
- kunnskap om begrepene byrom, morfologi, typologier og funksjon.
- grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og dokumentasjon, samt kjennskap av et utvalgt byutviklingsprosjekter.
- Grunnleggende kunnskap om plantegninger og dokumenter, bymodeller og medvirkningsmodeller.
Ferdigheter:
Kandidaten …
- Har forståelse for planprosesser, involverte aktører og påvirkningsmuligheter
- Har forståelse for planverktøyet sine muligheter og begrensinger for byutvikling og arkitekturprosjektering.
- Kan lese planer og hente ut og anvende informasjonen i planen.
- Kan i tekst og prosjekteringsform anvende tilegnet kunnskap på en bevisst og kritisk måte, og gjennom anvendt kunnskap åpne opp for nye forståelsesrammer.
Generell kompetanse:
Kandidaten …
- kan formidle arkitektfaglig og byutviklingsrelatert arbeid på et profesjonelt og akademisk nivå i form av bidrag til publikasjoner og utstilling samt digital presentasjon.
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling.
- kan reflektere kritisk over eget arbeid og skape nye forståelsesrammer.
- har evne til å drøfte samfunnsaktuelle etiske problemstillinger og forstår de gjensidige virkinger og avhengigheter mellom samfunnsutvikling og byutvikling i/og planarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, pensumlitteratur, workshop og veiledning, gruppearbeid, arbeid enkeltvis, peer- aktiviteter, diskusjon, refleksjon, interaksjon, utprøving av nye læringstiltak. Ekskursjon (det finnes et likeverdig program for studenter som ikke har mulighet til å være med)

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det forutsettes at både øvinger og hjemmeeksamen er bestått, for at emnet som helhet skal være bestått. Ved stryk må studenten ta opp den delen som var stryk for å få karakter i faget.

Utsatt eksamen legges normalat til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1,2,3 og 4 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Kompendium, tekster, forelesningsnotater, vitenskapelige artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/3
Høst ORD Øving 2/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.