AAR4300 - Arkitektur 1 - Introduksjon til Arkitektur-Kompleksitet og dybde

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Historisk aspekt: 10% (Registrering, oppmåling og formidling av bygg og-/ eller landskap. Introduksjon til det 20. århundrets arkitekturhistorie).
Prosjektering: 75% (Arkitektonisk formgiving).
Form og farge aspekt: 15% (Todimensjonalt og tredimensjonalt uttrykk).

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir en innføring i arkitekturens teoretiske, praktiske, etiske og estetiske grunnlag med vekt på aspektene Bruk, Sted, Rom og Tektonikk og samspillet mellom disse. Gjennom begrepene Kompleksitet og Dybde gir emnet en forståelse av arkitektfagets samfunnsrolle, fler-perspektiviske karakter og kunstneriske dimensjon.

Emnet gir en oversikt over sentrale tema innen det 20. århundrets arkitekturhistorie.
Emnet gir en praktisk og kunnskapsmessig innfallsvinkel til arkitektonisk bærekraft.

Ferdighet:
Emnet gir oppøving i:
- Arkitekturprosjektering som prosess og metode.
- Evnen til å utvikle og omsette arkitektoniske ideer i tekst, tegning og modeller.
- Å bruke relevante verktøy i de ulike fasene av et prosjekteringsforløp. Det legges vekt på analog tegning og fysiske skala-modeller som utviklingsverktøy.
- Bruk av grunnleggende tegnekonvensjoner (plan /snitt/fasader).
- Å kunne sanse, registrere og formidle kvaliteter og informasjon om et sted. (tegning, tekst, foto, oppmåling mm)

Generell kompetanse:
Emnet introduserer relevante referanseprosjekter og basale arkitektoniske problemstillinger gjennom veiledninger og forelesninger. I tillegg til det konkrete læringsutbyttet, søker undervisningen å være en døråpner og inspirasjon til videre dypdykk i faget. Det legges vekt på å utvikle evne til samarbeid og bevisstgjøring av personlig ressurs som grunnlag i skapende prosesser

For å oppnå en grunnleggende forståelse for bruk, sted, rom og tektonikk, legges det vekt på å erfare arkitektur i full målestokk. Forståelse av fler-perspektiv tenking (kompleksitets aspektet) og arkitekturens kulturbærende rolle (dybde aspektet) står sentralt.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk del / øvinger:
Oppgave 1; Struktur i landskap. Prosjektering M=1:10 + fullskala bygging. Gruppearbeid. Obligatorisk.
Oppgave 2; Arkitektur og samfunn. Ekskursjon. Registrering, oppmåling og formidling av bygninger og landskap. Avlesing av arkitektur i et samfunnsperspektiv. Gruppearbeid. Obligatorisk.
Oppgave 3; Invitasjonsrom. Avsluttende prosjekteringsoppgave. Individuelt arbeid.
Obligatorisk.

Workshoper. Ferdighetstreningskurs i ulike former av visuell formidling (projeksjonstegning/ frihåndstegning/modellbygging/layout/Photoshop).

Undervisningen foregår hovedsakelig som prosjektarbeid med veiledning på tegnesalen og baseres på ferdighetstrening samt utvikling av forståelse for fagets egenart. Det oppfordres til nysgjerrighet og åpen holdning i oppgaveløsningene. Det legges vekt på gruppearbeid, slik at forskjellige syn og erfaringer blir en del av kunnskapsbasisen, og selvstendig arbeid der individuelle læringsprosesser står i sentrum.

Teoretisk del:
Forelesninger, seminarer, litteraturstudier, ekskursjon.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
Sommer UTS Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.