AAR4300 - Arkitektur 1 – Introduksjon til arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Historisk aspekt: 10% (Registrering, oppmåling og formidling av bygg og-/ eller landskap. Introduksjon til det 20. århundrets arkitekturhistorie).
Prosjektering: 75% (Arkitektonisk formgiving).
Form og farge aspekt: 15% (Todimensjonalt og tredimensjonalt uttrykk).

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten har
- grunnleggende kunnskap om arkitekturens teoretiske, praktiske, etiske og estetiske basis med vekt på aspektene Bruk, Sted, Rom og Tektonikk og samspillet mellom disse.
- grunnleggende forståelse av arkitektfagets samfunnsrolle, fler-perspektiviske karakter og kunstneriske dimensjon.
- oversikt over sentrale tema innen det 20. århundrets arkitekturhistorie.
- en praktisk erfaring med og grunnleggende forståelse av elementære aspekter knytta til bærekraftspørsmålet i arkitekturen.
FERDIGHETER
Kandidaten
- har grunnleggende ferdigheter i arkitekturprosjektering som prosess og metode.
- behersker fagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer på et grunnleggende nivå og kan anvende disse i arkitekturprosjektering.
- kan på et grunnleggende nivå anvende kunnskap om fagets naturvitenskapelige, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske forutsetninger i arkitekturprosjektering.
- kan anvende grunnleggende estetisk, kroppslige erfaringer og etiske vurderinger i arkitekturprosjektering.
- kjenner til og kan bruke grunnleggende tegnekonvensjoner i fremstilling av arkitektoniske tegninger som plan, snitt og fasader.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan formidle eget arkitektfaglig arbeid i form av plansjer og modeller på et begynnende profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng
- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap innenfor rammen av faget.
- kan reflektere over og posisjonere eget faglig bidrag i forhold til etiske problemstillinger i praktiseringen av faget.
- kan bidra konstruktivt i samarbeidsprosjekter og ha forståelse for ulike kunnskapsområders perspektiver.
- har forståelse av flerperspektiv tenking (kompleksitets aspektet) og arkitekturens kulturbærende rolle (dybde aspektet).

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk del / øvinger:
Oppgave 1; Struktur i landskap. Prosjektering M=1:10 + fullskala bygging. Gruppearbeid. Obligatorisk.

Oppgave 2; Arkitektur og samfunn. Registrering, oppmåling og formidling av bygninger og landskap. Avlesing av arkitektur i et samfunnsperspektiv. Gruppearbeid.Obligatorisk.


Oppgave 3; Individuell avsluttende prosjekteringsoppgave. Obligatorisk.


Workshoper. Ferdighetstreningskurs i ulike former av visuell formidling (projeksjonstegning/ frihåndstegning/ modellbygging/ layout/Photoshop).

Undervisningen foregår hovedsakelig som prosjektarbeid med veiledning på tegnesalen og baseres på ferdighetstrening samt utvikling av forståelse for fagets egenart. Det oppfordres til nysgjerrighet og åpen holdning i oppgaveløsningene. Det legges vekt på gruppearbeid, slik at forskjellige syn og erfaringer blir en del av kunnskapsbasisen, og selvstendig arbeid der individuelle læringsprosesser står i sentrum.

Teoretisk del:
Forelesninger, seminarer, litteraturstudier.

Ekskursjon:
Det vil i løpet av semesteret bli arrangert en ekskursjon. Det er frivillig deltakelse. Studentene må finansiere en del av ekskursjonen. For de som ikke har anledning til å delta, vil det bli gitt en oppgave i Trondheim med tilsvarende læringsutbytte.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.