AAR4300 - Arkitektur 1 - Introduksjon til Arkitektur-Kompleksitet og dybde

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Historisk aspekt: 10%
Registrering, oppmåling og formidling av bygg og-/ eller landskap.
Prosjektering og form: 75%
Form og farge aspekt: 15%
Todimensjonalt og tredimensjonalt uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir en innføring i arkitekturens teoretiske, praktiske og etiske grunnlag med vekt på BRUK, STED, ROM, TEKTONIKK og samspillet mellom disse.

Ferdighet/ Emnet gir oppøving i:
• Evne til samarbeid og bevisstgjøring av personlig ressurs som grunnlag i skapende prosesser.
• Evnen til å utvikle og omsette arkitektoniske ideer i tekst, tegning og modeller.
• Å bruke de ulike fasene av et prosjekteringsløps relevante verktøy. Det legges vekt på analog tegning og modell som utviklingsverktøy.
• Grunnleggende tegnekonvensjoner
• Å kunne registrere og formidle kvaliteter og informasjon om et sted. (tegning, tekst, foto, oppmåling mm)
• Fotografering og bruk av digitale bildebehandlingsverktøy.

Generell kompetanse:
Studentene skal introduseres for relevante referanseprosjekter og tema som tar opp basale arkitektoniske problemstillinger gjennom veiledninger og forelesninger. Undervisningen skal fungere som en døråpner og gi inspirasjon til å dykke videre ned i faget. For å oppnå en grunnleggende forståelse for konstruksjon og materialitet legges det vekt på å bygge i full målestokk.
Forståelse av fler-perspektiv tenking (kompleksitets aspektet) og arkitekturens kulturbærende rolle (dybde aspektet) står sentralt.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk del:
Bygging M=1:1. Registrering, oppmåling og formidling av bygg og landskap. Individuell prosjekteringsoppgave («InvitasjonsROM»). Workshops. Ferdighetstreningskurs (visuell formidling).

Undervisningen foregår hovedsakelig som prosjektarbeid med veiledning på tegnesalen og baseres på ferdighetstrening samt utvikling av bevissthet om personlig ressurs. Det oppfordres til nysgjerrighet og åpen holdning i oppgaveløsningene. Det legges vekt på gruppearbeid slik at forskjellige syn og erfaringer blir en del av kunnskapsbasisen.
Teoretisk del:
Forelesninger, litteraturstudier. Ekskursjoner: En kort reise der registrering, oppmåling og formidling (tegning og modell) studeres.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.