Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studiets oppbygging

Hovedelementer i medisinstudiet ved NTNU

Tidlig pasientkontakt

Studentene møter pasienter allerede fra første stund, blant annet gjennom utplassering hos leger i allmennpraksis.

Praksisnær undervisning

Medisinstudiet fører frem til autorisasjon som lege og skal derfor forberede deg på utførelsen av legeyrke. Hvert år av studiet er du enten på legekontor eller på sykehuset som en del av den obligatoriske undervisningen. Les mer om praksisnær undervisning

Pasientsentrert medisin

Du lærer å se pasienter som hele mennesker med en sosial tilhørighet. Du skal kunne bruke din kunnskap om kroppens oppbygging og funksjon, miljøets innvirkning, helse- og sosialtjenester med mer til å hjelpe den enkelte pasient og samtidig forvalte fellesskapets ressurser til beste for alle. 

Problembasert læring (PBL) og studentaktiviserende læringsformer

Du lærer best når du tar aktiv del i egen læring, derfor vil du på medisinstudiet ved NTNU oppleve undervisningsformer som PBL og team-basert læring (TBL).

Problembasert læring er læring i grupper der man tar utgangspunkt i en pasienthistorie. Gjennom diskusjon skal den enkelte og gruppen bearbeide kunnskap og finne ut hvilken ytterligere kunnskap man må tilegne seg for å kunne hjelpe pasienter med tilsvarende problemer i fremtiden.

Team-basert læring er gruppe (team) basert læring i auditorium, som krever at du har satt deg inn i fagstoffet på forhånd. Du løser først oppgaver selv, deretter sammen i gruppe og tilslutt diskuteres oppgavene i plenum. Denne formen for undervisning er vist å gi bedre og mer varig læring enn vanlige forelesninger.

Fagintegrasjon og spirallæring

På NTNU lærer du ikke et fag av gangen eller en gang for alle. Forskjellige aspekter ved medisinske problemstillinger, både teoretiske og praktiske, presenteres side om side og flere ganger gjennom studiet, på stadig mer avansert nivå. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse testes stort sett i integrerte eksamener på slutten av hvert studieår. 

Hovedoppgave

Studentene skal utforske en avgrenset problemstilling ved hjelp av forskningsmetode og levere en skriftlig avhandling om temaet

Studieplan

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen  
  Valgbart perspektivemne 7,5
EXPH0005 Exphil-MH 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4011 Medisin 1. års eksamen (integrert eksamen 1. og 2. semester) 45

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen  
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4020 Medisin 2. års eksamen (integrert eksamen 3. og 4. semester) 60

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4030 Medisin 3. års eksamen  
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4030 Medisin 3. års eksamen (integrert eksamen 5. og 6. semester) 60

4. år

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4042 Medisin 4. års eksamen, høstsemester 30
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4043 Medisin 4. års eksamen, vårsemester 30

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4051 Hovedoppgave 30
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4053 Utplassering lokalsykehus 22,5
  Eksperter i Team 7,5

6. år

Ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4061 Samfunnsmedisinsk eksamen 30
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MD4062 Medisinsk avsluttende eksamen 30

 


Studieplan

Eksamen

Hensikten med eksamen har tradisjonelt vært å kontrollere studentenes kunnskaper. Dette er nødvendig for å vurdere om en student kan gå videre til neste semester, eventuelt komme ut fra studiet med det kunnskaps- og ferdighetsnivå som forventes av en lege. Eksamen er imidlertid også et verktøy i den pedagogiske prosessen på den måten at retningslinjene for en kommende eksamen og innsyn i tidligere eksamenssett veileder studentene i deres arbeid. Eksamen er og et ledd i den løpende kontrollen av studieopplegget.
 

Eksamen skal evaluere følgende egenskaper hos studenten
- holdninger
- evne til hensiktsmessig beslutning og handling
- evne til å løse reelle problemer
- evne til å resonnere og sette kunnskap i sammenheng
- evne til å gjengi kunnskap

Den innbyrdes rekkefølge mellom skriftlig og muntlig-praktisk eksamen fastsettes for hver enkelt eksamen. Alle eksamener holdes minst en gang i året.