Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Læringsutbytte


Under finner du læringsutbyttebeskrivelsene for hele studiet. Læringsmål for det enkelte semester finner du i læringsmåldatabasen.

Læringsmålsdatabasen-semesteroversikt
Medisin 1. studieår Semester IA og Semester IB
Medisin 2. studieår Semester IC og Semester ID
Medisin 3. studieår Semester IIA og Semester IIB
Medisin 4. studieår Semester IIC og Semester IID
Medisin 5. studieår Semester IIIA og Semester IIIB
Medisin 6. studieår Semester IIIC og Semester IIID

 


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Etter fullført studium har den nyutdannede legen medisinsk kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve legeyrket på en god, ansvarlig, reflektert og omsorgsfull måte, og har grunnlag for videre spesialistutdanning, forskning og livslang læring.

Kunnskap

Den nyutdannede legen...

• har inngående kunnskap om det friske mennesket i alle aldre

• har inngående kunnskap om vanlige sykdommer, livstruende og akuttmedisinske tilstander og behandling av disse

• har inngående kunnskap om faktorer og tiltak som kan påvirke helse og sykdom

• kan anvende kunnskap om helsetjenestens oppbygging, verdier og normer, og bidra til gode pasientforløp

• kan anvende relevante etiske prinsipper og lovverk

• kan anvende vitenskapelige metoder og forstå sammenhengen mellom vitenskap og erfaringsbasert praksis, og betydningen av dette for yrkesutøvelsen

Generell kompetanse

Den nyutdannede legen...

• kan analysere faglige og etiske problemstillinger i utøvelse av helsearbeid

• kjenner grensene for egen faglig kompetanse, kan søke veiledning og ta hensyn til tilbakemeldinger

• opptrer respektfullt i møte med alle brukere og samarbeidspartnere

• kan kommunisere muntlig og skriftlig om helsefaglige problemstillinger, både med helsepersonell og allmennheten

• kan diskutere nasjonale og globale helseutfordringer

• kan bidra til nytenkning og innovasjon

Ferdigheter

Den nyutdannede legen...

• kan gjennomføre en medisinsk konsultasjon og kommunisere med pasienter og pårørende på en profesjonell og empatisk måte

• kan identifisere problemstillinger, gjennomføre diagnostikk, iverksette behandling og/eller forebyggende tiltak samt oppfølging ved ulike sykdomsgrupper og tilstander i samarbeid med pasienten og ulike helseprofesjoner

• kan utøve ledelse i akuttmedisinske situasjoner der beslutningstaking, kommunikasjon og samarbeid med andre profesjoner kreves

• kan benytte ulike informasjonskilder som forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring og pasientens preferanser i kliniske resonnement og beslutninger

• kan foreta avveininger mellom medisinske og økonomiske forhold ved prioriteringer i klinisk og samfunnsmedisinsk arbeid

• kan analysere og iverksette ulike typer forebyggende og helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå

• kan handle forsvarlig ved sviktende kvalitet og kan bidra til forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

• kan gjennomføre forskningsprosjekt under veiledning

• kan vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap for å opprettholde og øke sin kompetanse