Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og relevante styringsdokumenter innen fag- og yrkesopplæring, yrkesfaget og profesjonsfaget i yrkesfaglærerutdanningen
 • har kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk og kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.–13. trinn)
 • har kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig utvikling og produksjon innen de ulike yrkesfagene


Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige, yrkesetiske og profesjonsetiske problemstillinger og kan formidle relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger i undervisningen
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan vurdere egne behov for kompetanseheving og har endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis som vektlegger bærekraftig utvikling, demokrati og mangfold
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø i et mangfolds- og likestillingsperspektiv


Tillegg

For å kunne lede opplæring på ulike opplæringsarenaer er det nødvendig med både breddekompetanse innenfor relevant studieretning og oppdatert dybdekompetanse innenfor relevant utdanningsprogram. Dette gjelder ikke bare teoretisk kunnskap, men også praktiske erfaringer fra arbeidslivet som gir trygghet i undervisningssituasjonen.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper, beherske bruk av faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og reflektere over egen yrkesutøvelse
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan veilede og vurdere opplæring som bidrar til elevenes/lærlingenes refleksjon over egen læring
 • kan orientere seg i relevant faglitteratur og aktuell forskning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge og etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere