Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Tysk

Læringsmål

Bachelor i fremmedspråk – studieretning tysk

Bachelorstudiet i fremmedspråk med studieretning tysk har to hovedmål:

1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om tysk språk og litteratur og om tyske samfunnsforhold, dessuten generell tekstkompetanse og kompetanse i analytisk tenkning og tverrfaglig samarbeid.

2. Kandidatene skal kunne kvalifisere seg for opptak til masterstudier som er nærmere angitt i studieplanen.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning tysk

 • har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyske språklige, litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse inn i en historisk og kulturell kontekst
 • har kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor tysk språk, litteratur og kultur
 • kjenner til tysk språk, litteratur og kultur som forskningsfelt
 • kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene tysk språk, litteratur og kultur
 • har gjennom arbeid med fremmedspråkenes tre disipliner en tverrfaglig innsikt

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning tysk

 • kan forstå og gjøre seg forstått på tysk både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket
 • kan tolke tyskspråklige tekster av ulik art
 • kan føre en faglig diskusjon om tysk språk, litteratur og kultur
 • kan bruke relevante ordbøker og oppslagsverk

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning tysk

 • kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff
 • kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter
 • kan planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • kan formulere fruktbare problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet, og behandle kilder
 • kan presentere og forholde seg til resonnementer i muntlig og skriftlig form i et adekvat fagspråk
 • har kommunikasjons- og formidlingskompetanse
 • kan fortolke fenomener i historiske og kulturelle kontekster
 • har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen fagbakgrunn
 • kan forstå sin egen kultur i lys av en annen og forstå andre kulturer ut fra sin egen
Wed, 03 Aug 2016 14:14:34 +0200