Teknologidesign og ledelse

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Teknologidesign og ledelse

– Læringsutbytte

Tre studenter jobber med å utvikle en rulleski

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

TDL-studentene vil etter endt utdanning tilfredsstille de gjeldene krav til læringsutbytte som er definert i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som TDLkandidatene skal ha ved avsluttet utdanning. TDL-studentene skal kjenne til innovasjons- og nytenkingsprosesser.TDLkandidatene skal ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem i stand til å forstå og delta i designprosessen fra produkt-ide gjennom design, produksjon, markedsføring/salg og ledelse til et ferdig kostnadseffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart produkt.

Kunnskaper:

Etter endt studium skal kandidaten:

 • kunne anvende grunnleggende matematikk og statistikk.
 • ha forståelse av merkevarebygging og markedsføring, skal kunne de grunnleggende elementene i prosjektstyring, prosjektøkonomi, prosjektledelse og teamledelse.
 • ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til tredimensjonal (3D) modell.
 • ha forståelse for produktutvikling med vektlegging på produktdesign. Skal kunne metoder innen formgivning. Skal ha grunnleggende kunnskap om designmaterialer, oppbygging, behandling, testing, egenskaper og valg.
 • kunne redegjøre for Lean produksjonsfilosofi og helse miljø og sikkerhet (HMS). Skal kunne redegjøre for produksjonsmetoder med hensyn til prinsipper og valg.
 • ha tilegnet seg kunnskaper innenfor ledelse av produktutviklingsprosessen, produksjon og drift av produksjonssystemer/service.
 • kunne forstå kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.
 • kjenne til variasjoner i menneskers funksjonsevner og forutsetninger i et brukerperspektiv.
 • ha kunnskap om hvordan initiere, planlegge, organisere, gjennomføre og dokumentere et praktisk utviklingsprosjekt av tverrfaglig og vitenskapelig art.
 • kunne gi grunnlag eller råd for å gjennomføre planlagte organisasjonsendringer.
 • ha oversikt over prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter.

 

Ferdigheter:

Etter endt studium skal kandidaten:

 • ha utført praktisk markedsføringsaktivitet, kunne utføre markedsundersøkelser.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging med vekt på kundenes kjøpsadferd.
 • ha praktisk ferdighetstrening i analytisk tegning, form, farge og overflate.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges. Skal kunne beherske 3D modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering og ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon og kunne utføre enkle statiske analyser.
 • ha øvelse i hvordan digitalisere eldre produkter/gjenstander, hvordan behandle dataene i programvare og hvordan bruke disse dataene til å lage nye produktmodeller/produkter.
 • ha øvelse i hvordan planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.
 • analysere og forstå hvordan man kan planlegge og utvikle produkter og omgivelser som ivaretar likeverd og deltakelse for alle. 
 • kunne anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.
 •  ha ferdigheter om bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger. Prosesser og metoder.
 • kjenne til grunnlaget for bruk av moderne designverktøy og det å kunne gjøre ett selvstendig prosjekt der studiets emner og metoder benyttes.
 • kunne gjennomføre en større praktisk prosjektoppgave (bacheloroppgave); en oppgave som integrerer viktige deler av studiets faglige innhold, som er praktisk og skjer i samarbeid med næringslivet.

 

Generell kompetanse:

Etter endt studium skal kandidaten kjenne til:

 • kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.
 • grunnlag for formanalyse, det å se produktet i samfunnsmessig sammenheng.
 • grunnlaget for å lede designprosesser.
 • hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.
 • hvordan bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.
 • grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner og løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet.

TDLstudiet består av en rekke emner innenfor fire hovedgrupper, Teknologi, Design, Ledelse og basisemner. Hvert emne har sin emnebeskrivelse som beskriver bl.a. forventet læringsutbytte, emnets temaer, pedagogiske metoder som benyttes og gradering av prestasjon som gjøres ved hjelp av en karakterskala.