Sykepleie

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

– Om sykepleie

Sykepleiestudenter rundt en simuleringsdokke

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper: Innen helsefremming og forebygging, samt med ulike former for helsesvikt eller sykdommer.  Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige. Det er bruk for deg!

Utdanningen veksler mellom teoretisk og praksisrettet undervisning på campus og praksisperioder på forskjellige institusjoner. Simulering som læringsmetode brukes gjennom hele utdanningen. Et avansert simuleringssenter gir mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. Gjøvik har gode avtaler med praksissteder med kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer.

Pasientsikkerhet er i fokus. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleierstudiet på Gjøvik fokuserer særlig på faglig forsvarlig sykepleie for å tilby trygge og sikre helsetjenester, og at man ikke utsettes for unødvendige belastninger.

Utdanningen er organisert i studie­enheter og veksler mellom teoretiske-, praksis­rettede- og praktiske studier. På den ene siden har du teoretisk og praksis­rettet undervisning på campus, på den andre siden har du praksis­perioder på forskjellige institusjoner. Simulering som læringsmetode brukes gjennom hele utdanningen. Et avansert simuleringssenter gir mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner.

Det legges opp til motiverende undervisning gjennom studentaktive metoder som innbefatter gruppearbeid, simulering, litteraturstudier, seminarer, prosjektarbeid og praksisstudier.

Fagområdene kan deles inn i fire:

  •     Sykepleievitenskapelig emner: etikk, historie og sykepleieteori.
  •     Sykepleierens funksjons- og arbeids­område
  •     Naturvitenskapelig emner: anatomi, fysiologi og sykdomslære.
  •     Samfunnsvitenskapelig emner: psykologi, helsepolitikk og lovgivning.

Senter for simulering og pasientsikkerhet

Senter for simulering og pasientsikkerhet gir studentene mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. Simulering som lærigsmetode brukes gjennom hele utdanningen.
NTNU i Gjøvik har gode avtaler med praksissteder så vel i spesialisthelsetjenesten som i kommunehelsetjenesten, noe som innebærer kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer for sykepleierstudenter.

Traumesimulering

Praksis

Praksisperiodene er fordelt i kommune- og spesialhelsetjenesten over hele Oppland fylke. Det fokuseres på temaene medisin, kirurgi, psy­kiatri, forebyggende helsearbeid og pleie og omsorgstjeneste i kommunen. Utøvelse av sykepleieryrket i samarbeid med pasienter, pårørende og behandlingsteam, gir viktige erfaringer. Praksis kan også gjennomføres i utlandet.

Deltidsutdanning

NTNU i Gjøvik tilbyr også sykepleierutdanning på deltid, og desentralisert (Gjøvik, Gudbrandsdal, Hadeland og Valdres). For de desentraliserte utdanningene vil også noe av undervisningen foregå på Gjøvik.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved helsefag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, FRESK som sørger for sosiale og faglige aktiviteter for å bidra til et godt og sammensveiset studiemiljø, og arrangerer karrieredager.