Sykepleie

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

– Læringsmål

Læringsutbytte er den kompetanse kandidaten forventes å ha ved avsluttet utdanningsprogram og beskrives som utbytte i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige emner
 • har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner
 • har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • utøver sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn
 • ivaretar pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • identifiserer risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak
 • informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • fremmer læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • er en endringsdyktig leder av eget fag
 • samhandler tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • utøver faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • møter pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • bidrar til nytenkning og innovasjon
 • viser evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • anvender og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

 

Læringsutbytte er konkretisert i emnebeskrivelser og i undervisningsplaner for de enkelte studieenhetene.