Bachelorprogram, 3-årig

Samfunns- og idrettsvitenskap

– Om studieprogrammet

Bachelorprogram i samfunns- og idrettsvitenskap

             

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium med forankring i teoretiske og metodiske tilnærminger i kombinasjon med en praksistilnærming.

Profilen er samfunnsvitenskapelig og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. Blant annet legges det vekt på hvordan forskjellsdimensjoner som: kjønn, klasse, etnisitet, generasjon og funksjonshemming bidrar til å skape både ulike forutsetninger og konsekvenser knyttet til involvering i idrett på individ-, gruppe og samfunnsnivå.

Du gis en innføring i:

  • idretten i samfunnet, herunder samfunnsvitenskapelige tilnærminger til sosial struktur, økonomi, idrettens institusjoner og aktører, politikk, media, kultur og ideologi
  • samfunnet i idretten i lys av institusjonelle, organisatoriske og samfunnsmessige betingelser som legger føringer på individer og gruppers utøvelse av fysisk aktivitet, deres ferdigheter og sosiale kompetanse
  • idrettens organisering, utvikling og regulering i et historisk og komparativt perspektiv. I dette inkluderes spørsmål om den norske idrettsmodellen i et europeisk perspektiv og analyse av samspillet mellom stat/kommuner, marked og sivilsamfunn
  • kroppen relatert til fysiologi, identitet, kroppsoppfattning og kroppsbilder
  • individ, gruppe og samhandling i lys av sosialpsykologi, symbolsk interaksjonisme, læ-ringsteorier og ferdighetsutvikling
  • idretten i et maktperspektiv på aktør, organisasjons- og samfunnsnivå
  • forutsetninger for og konsekvenser av idretten relatert til sosiale mekanismer som bidrar til sosial integrasjon, segregering og sosial eksklusjon. Her inkluderes både generelle sosiolo-giske teorier (integrasjonsteorier, konfliktteorier) og relevante perspektiver på sosial ulikhet i tillegg til å gi empiriske kunnskaper om segregering og utestengning i idrettsfeltet

I bachelorprogrammet har du, i tillegg muligheten til å ta et breddefag tilsvarende 60 studiepoeng, enten bestående av en årsenhet eller en emnesamling på 60 studiepoeng.

Hvorfor velge samfunns- og idrettsvitenskap?
Samfunns- og idrettsvitenskap passer for deg som er interessert i å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet. Utdanningen gir grunnlag for arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer og turisme- og rekreasjonsmarkedet.