Radiografi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Radiografi

– Læringsmål

En kandidat med fullført kvalifikasjon som radiograf er en reflektert yrkesutøver som kan planlegge, organisere og gjennomføre radiograffaglig tjeneste av høy kvalitet med pasienten i sentrum. Gjennom studiet skal studenten utvikle en handlingskompetanse basert på teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og holdninger, samt sosial kompetanse i å samarbeide med og for andre.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

• Gjør rede for kunnskap innen naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagområder tilknyttet radiografisk bildeframstilling og behandling
• Har kunnskap om forskning, formidling og fagutvikling nasjonalt og internasjonalt, samt nyttiggjør seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse.
• Har kunnskap om radiografiens historie, tradisjoner og egenart, samt fremtidens utfordringer.

Ferdigheter

• Utøver omsorg til pasienter i alle aldre og med ulik kulturell bakgrunn, varierende grad av helse, sykdom og funksjonshemming i henhold til krav om forsvarlig yrkesutøvelse.
• Utfører undersøkelser og behandling ved hjelp av ulike modaliteter innen radiografi og strålebehandling med utgangspunkt i forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
• Har handlingsberedskap ved akuttsituasjoner og ivaretar pasientsikkerhet.

Generell kompetanse

• Ser betydningen av kunnskapsbasert praksis
• Ser betydningen av innovasjon, nytenkning og universell utforming
• Viser evne til etisk refleksjon i arbeidet og følger yrkesetiske retningslinjer for radiografer.
• Planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling, og formidler faget
• Bidrar aktivt i flerfaglige arbeidsmiljø gjennom utveksling av synspunkter, erfaring og kunnskap