Nordisk språk og litteratur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Læringsutbytte

Bachelor i nordisk og litteraturvitenskap – studieretning nordisk språk og litteratur

En kandidat som har fullført en bachelorgrad med fordypning i nordisk språk og litteratur, har følgende totale læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i nordisk

 • har kunnskap om innhold, form og funksjon til språklige og litterære uttrykk
 • har kunnskap om et bredt spekter av sentrale temaer, teorier, problemstillinger, endringsprosesser, analyseverktøy og metoder innenfor fagfeltene nordisk språk og litteratur
 • har kjennskap til de skandinaviske nabolandenes språk og litteratur og nordisk språk og litteratur som forskningsfelt
 • kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene innenfor fagfeltene nordisk språk og litteratur
 • har kunnskap om fagfeltets historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans
 • har kunnskap om hvordan norsk kultur, spesifikt språk og litteratur, påvirkes av internasjonale strømninger
 • har kunnskap om hvordan språklige og litterære problemstillinger er med på å drive samfunnsmessige prosesser

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i nordisk

 • kan tolke språklige og litterære uttrykk på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
 • kan uttrykke sin forståelse av språk, kultur og litteratur på en selvstendig måte
 • kan anvende forskningsbasert faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser språklige og litterære problemstillinger
 • behersker relevante faglige analyseverktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan utvikle og forme tekster på begge målformer, med struktur, progresjon, sammenheng og argumentasjon

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i nordisk

 • har oppøvd sin evne til kritisk og selvstendig tenkning, og til å fremføre et velformulert resonnement
 • har en generell tekstkompetanse som kan anvendes i produksjon av ulike teksttyper på begge målformer
 • kan planlegge og gjennomføre individuelle og grupperelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter av kortere og lengre karakter
 • har innsikt i humanioras egenart og rolle i samtiden
 • kan presentere og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
22 jan 2019