Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

Bachelorutdanningen i musikkvitenskap har tre hovedmål:

1. Kandidatene skal opparbeide innsikt i og kunnskap om grunnleggende musikkteori, musikkhistorie, musikkvitenskapelige analyseverktøy og forskningsmetoder.

2. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å arbeide innen undervisning, media og forvaltning der det er behov for musikkvitenskapelige kunnskaper.

3. Kandidatene skal være kvalifiserte for opptak til videre masterstudier i musikkvitenskap, såfremt de fyller karakterkravene.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i musikkvitenskap

 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori
 • har kunnskap om fagets historie, musikkhistorie, egenart og relevans
 • har kunnskap om sentrale musikkvitenskapelige delområder
 • har kunnskap om viktige problemstillinger innen de enkelte delområdene
 • har kunnskap om sentrale musikkvitenskapelige analyseverktøy og forskningsmetoder
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i musikkvitenskap

 • kan formulere sine faglige kunnskaper på en overbevisende måte både skriftlig og muntlig
 • kan gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av, sin tilegnede kunnskap
 • kan utøve musikk på et grunnleggende nivå
 • kan anvende sine musikkteoretiske kunnskaper analytisk og fortolkende både på skriftlig og muntlig tradert musikk
 • kan anvende sine musikkteoretiske kunnskaper kreativt gjennom egen musikkutøvelse
 • kan anvende en bred kunnskap om viktige vestlige- og verdensmusikktradisjoner, både historisk og i samtiden
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i musikkvitenskap

 • er kjent med generelle faglige og etiske verdier knyttet til forskning
 • har kompetanse i akademisk skriving
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid
 • har god språkbeherskelse og kan formidle sentralt fagstoff i skriftlig så vel som muntlig form
 • kan sammenholde informasjon fra ulike kilder og vurdere disse opp mot hverandre
 • kjenner til innovasjonsprosesser