Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

Programmet gjenspeiler musikkteknologiens tverrfaglige karakter, der musikkteknologi representerer et møte mellom estetiske, utøvende og teknologiske fag, mellom humanistiske fag og naturvitenskap. Bachelorprogrammet i musikkteknologi har disse overordnede læringsmålene:

1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende faglig innsikt som legger til rette for reflektert, kreativ og selvstendig bruk av musikkteknologi som instrument, musikalsk verktøy og analyse-/synteseredskap.

2. Kandidatene skal være kvalifisert for opptak til masterstudiet i musikkteknologi og inneha faglige kvalifikasjoner som er relevante for forskjellige yrkesretninger hvor musikkteknologi inngår.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i musikkteknologi:

 • har bred kunnskap omsentrale temaer, problemstillinger, prosesser, programvare, instrumenter, verktøy og metoder innenfor musikkteknologi
 • har kunnskap om relevante produksjons- og presentasjonsarenaer for musikkteknologiske uttrykk, og de tekniske, kommunikative og estetiske aspektene som knytter seg til disse
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kjennskap til musikkteknologiens historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i musikkteknologi:

 • behersker relevante musikkteknologiske verktøy, instrumenter, teknikker og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og metoder til kunstnerisk utøvelse av musikkteknologi og oppgaver innenfor utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi og multimedia
 • kan reflektere over og drøfte egen praksis og begrunne faglige valg
 • kan anvende aktiv lytting som metode for å tilegne seg kunnskap om lydlige og musikalske forløp

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i musikkteknologi

 • har innsikt i relevante etiske, estetiske og samfunnsrelaterte problemstillinger innefor musikkteknologi
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og reflektere over ulike aspekter av arbeidsprosessen
 • kan formidle sentralt musikkteknologisk fagstoff, problemstillinger og løsninger både både muntlig og skriftlig i tråd med relevante akademiske praksiser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor musikkteknologi, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis