Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Bachelorkandidatene i musikkteknologi
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, programvare, instrumenter, verktøy og metoder innenfor musikkteknologi
 • har kunnskap om relevante produksjons- og presentasjonsarenaer for musikkteknologiske uttrykk, og de tekniske, kommunikative og estetiske aspektene som knytter seg til disse
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kjennskap til musikkteknologiens historie, egenart og plass i samfunnet

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i musikkteknologi
 • har innsikt i relevante etiske, estetiske og samfunnsrelaterte problemstillinger innenfor musikkteknologi
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og reflektere over ulike aspekter av arbeidsprosessen
 • kan formidle sentralt musikkteknologisk fagstoff, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig i tråd med relevante akademiske praksiser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor musikkteknologi, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i musikkteknologi
 • behersker relevante musikkteknologiske verktøy, instrumenter, teknikker og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og metoder til kunstnerisk utøvelse av musikkteknologi og oppgaver innenfor utøvelse/produksjon/formidling av musikk, studioteknologi og multimedia
 • kan reflektere over og drøfte egen praksis og begrunne faglige valg
 • kan anvende aktiv lytting som metode for å tilegne seg kunnskap om lydlige og musikalske forløp