Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Studiets oppbygning

Studenter på matematiske fag følger en av to studieretninger: Matematikk eller statistikk. Under følger informasjon som er felles for begge studieretningene.

En bachelorgrad i matematiske fag ved NTNU må inneholde:

24 aug 2020

Hovedprofilen i matematiske fag

Hovedprofilen i matematiske fag (matematikk og statistikk) har obligatoriske emner som er felles for begge studieretningene:

Obligatoriske fellesemner
Emnekode Emnenavn SP
MA1101 Grunnkurs i analyse I (exfac) 7,5
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA1202 Lineær algebra med anvendelser 7,5
MA1301 Tallteori 7,5
MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag 15
MA2501 Numeriske metoder 7,5
ST1101 Sannsynlighetsregning 7,5
ST1201 Statistiske metoder 7,5

I tillegg skal emnet TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5) tas i 1. semester. For studieretningen statistikk må MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag (15 sp) i enten statistikk eller stokastiske modellering inngå.

Mer informasjon om oppbygning av studieprogrammet finner du under matematikk og statistikk. Studieplan og læringsmål for bachelor i matematiske fag finner du i studiehåndboken.


Informasjonens gyldighet ID: 1292649801

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan