Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

En bachelorkandidat har etter fullført utdanning
 1. solide basiskunnskaper i matematiske fag, herunder matematisk analyse, lineær algebra, numeriske metoder, sannsynlighetsregning og statistiske metoder,
 2. forståelse av matematisk argumentasjon og bevisførsel,
 3. basiskunnskaper i informatikk og programmering og bruk av IT-verktøy i matematiske fag,
 4. videregående kunnskaper i matematiske fag valgt ut fra interesse, eventuelt med tanke på en senere spesialisering i et mastergradsstudium,
 5. innsikt i viktige anvendelser av matematiske fag i andre fagfelt,
 6. innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonsteori.

Generell kompetanse

En bachelorkandidat er etter endt utdanning
 1. i stand til å tilegne seg og forstå matematisk kunnskap på egen hånd, og til å formidle denne til andre,
 2. forberedt på kontinuerlig styrking av sin faglige kompetanse innen matematiske fag,
 3. kjent med matematikkens rolle i samfunnet og sentrale deler av dens historie og utvikling,
 4. forberedt til å ta bevisste faglige valg, gjennom å forme sin egen utdanning via den utstrakte valgfriheten i bachelorstudiet.

Ferdigheter

En bachelorkandidat kan etter endt utdanning
 1. bruke matematiske og statistiske metoder og modeller til å analysere og løse enkle problemer i og utenfor en matematisk sammenheng,
 2. vurdere matematiske og statistiske metoder og resultater kritisk,
 3. konstruere og analysere matematiske argumenter,
 4. vurdere hvorvidt egne kunnskaper strekker til, og være i stand til å finne og vurdere nye kilder til ytterligere matematisk viten og fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse,
 5. kombinere innsikt fra flere fagfelt og bidra til tverrfaglig samhandling.