Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i matematiske fag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte

En bachelorkandidat har etter fullført utdanning

 • solide basiskunnskaper i matematiske fag, herunder matematisk analyse, lineær algebra, numeriske metoder, sannsynlighetsregning og statistiske metoder,
 • forståelse av matematisk argumentasjon og bevisførsel,
 • basiskunnskaper i informatikk og programmering og bruk av IT-verktøy i matematiske fag,
 • videregående kunnskaper i matematiske fag valgt ut fra interesse, eventuelt med tanke på en senere spesialisering i et mastergradsstudium,
 • innsikt i viktige anvendelser av matematiske fag i andre fagfelt,
 • innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og argumentasjonsteori.

En bachelorkandidat kan etter endt utdanning

 • bruke matematiske og statistiske metoder og modeller til å analysere og løse enkle problemer i og utenfor en matematisk sammenheng,
 • vurdere matematiske og statistiske metoder og resultater kritisk,
 • konstruere og analysere matematiske argumenter,
 • vurdere hvorvidt egne kunnskaper strekker til, og være i stand til å finne og vurdere nye kilder til ytterligere matematisk viten og fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse,
 • kombinere innsikt fra flere fagfelt og bidra til tverrfaglig samhandling.

En bachelorkandidat er etter endt utdanning

 • i stand til å tilegne seg og forstå matematisk kunnskap på egen hånd, og til å formidle denne til andre,
 • forberedt på kontinuerlig styrking av sin faglige kompetanse innen matematiske fag,
 • kjent med matematikkens rolle i samfunnet og sentrale deler av dens historie og utvikling,
 • forberedt til å ta bevisste faglige valg, gjennom å forme sin egen utdanning via den utstrakte valgfriheten i bachelorstudiet.