Logistikk

Bachelorprogram - 3-årig

Logistikk

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne kandidater med solid bakgrunn innenfor supply chain management, i tillegg til god innsikt i økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om og forståelse for teorier og god praksis innen for fagområdene logistikk, økonomi og ledelse. Dette inkluderer teorier, prinsipper, modeller, problemstilling, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene logistikk, økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om logistikk/supply chain managment
 • Kandidaten skal ha kunnskap om de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene av å drive virksomhet.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor fagfeltet logistikk, samt økonomi og administrasjon.
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet logistikk, samt økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner innfor logistikk, økonomi og ledelse, og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet.