Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • er godt orientert om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor basisfag og emner som er relevante for forvaltning, formidling og fortolkning av kulturminner
  • er oppdatert om sentrale utviklingstrekk innenfor det kulturminnefaglige praksisfeltet
  • kjenner til hvordan man kan holde seg orientert om nye kunnskaper, metoder, regelverk og organisasjonsformer innenfor feltet
  • har kunnskap om det kulturminnefaglige feltets utvikling, tradisjoner og plass i samfunnet

Generell kompetanse

Kandidaten

  • skal ha innsikt i relevante fag-, yrkes- og samfunnsetiske problemstillinger
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan formidle faglig innsikt gjennom ulike relevante uttrykksformer, og kan gå i fagbasert dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til praksisfeltet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende relevant fagkunnskap og metoder fra ulike fag til utredning og løsning av problemer i praksisfeltet
  • har tilegnet seg bestillerkompetanse innen det kulturminnefaglige feltet i form av tilstrekkelig innsikt i forskjellige fag og disipliner til å kunne kommunisere meningsfylt med spesialister
  • kan reflektere over og drøfte faglige dilemmaer og egen praksis og begrunne fagbaserte valg