studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kandidatene fra Bachelorutdanningen i kjemi skal ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som først og fremst gir en nødvendig bakgrunn for et masterstudium i kjemi eller tilgrensende områder, men også for ulike typer jobber i privat og offentlig virksomhet.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har basiskunnskaper i moderne og grunnleggende kjemi som kombinerer teori og eksperimenter, herunder inngående kunnskap om oppbyggingen av atomer og molekyler, deres analyse og strukturoppklaring, og hvordan kjemiske prosesser fungerer i industrielle sammenhenger og i miljøet rundt oss
 • har en begynnende spesialisering i eksperimentell og teoretisk kjemi innenfor en av de 4 mulige valgte spesialiseringene: Anvendt teoretisk kjemi, Naturmiljø- og analytisk kjemi, Organisk kjemi med biokjemi eller Strukturkjemi.
 • kunnskap om utvalgte eksperimentelle teknikker
 • basiskunnskaper i nødvendige støttefag, herunder matematikk og andre støttefag valgt bl.a. ut fra fordypning i bachelor- og masterstudiet
 • har forståelse av kjemifagets betydning i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • ha erfaring med å løse kjemiske problemstillinger, spesielt innenfor valgt fordypning
 • beherske et utvalg av teoretiske og eksperimentelle metoder og analyseverktøy for empirisk og metodisk vitenskapelig undersøkelse av hypoteser og kjemiske problemstillinger, og skal kunne tolke egne resultater og vurdere dem kritisk, inkludert feilkilder og usikkerhet
 • kunne anvende den faglige breddekunnskapen innen de grunnleggende kjemiemnene og støttefag (matematikk, statistikk, fysikk o.a.) på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse, herunder informasjonssøking
 • kunne håndtere kjemikalier og vurdere HMS-risiko for disse

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha innsikt i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etiske problemstillinger og argumentasjonsteori, og spesielt kjenne den naturvitenskapelige tilnærmingen til problemløsning
 • kunne skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon og utøve kildekritikk
 • kunne arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, og formidle resultatene av arbeidet og fagstoff generelt
 • kunne forme sin egen utdanning gjennom emnevalg og spesialisering