Interaksjonsdesign

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Læringsutbytte

læringsutbytte

Etter endt utdanning vil studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i form av:

Kunnskaper

- Ut over generell kunnskap om vitenskapsteori, skal studentene ha opparbeidet seg kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart, teori og metoder. De skal også ha opparbeidet en god forståelse for prinsipper innen navigasjonsdesign og informasjonsarkitektur for ulike digitale medier.

- Videre skal studentene ha kunnskaper om hva det innebærer å utforme universelt utformede løsninger ved bruk av menneskesentrert designmetodikk, der utgangspunktet er å utvikle evnen til å ta hensyn til ulike menneskers og kulturers perspektiv og behov.

- Studentene skal ha kunnskap om hvordan typografi fungerer som designelement i brukegrensesnitt, og hvordan tekst brukes i interaktive sammenhenger. Videre skal de også ha grunnleggende kunnskap om prinsipper innen grafisk design og visuell kommunikasjon for digitale flater, slik som farge, form og komposisjon.

- Studentene skal etter gjennomført studium forstå grunnprinsippene for webkoding, inkludert universell utforming, responsivt design og skillet mellom koding av struktur og utseende. De skal også være i stand til å oppdatere sine kunnskaper på fagområdet front-end utvikling. Sammen med dette skal studentene også ha grunnleggende kunnskap om interaksjonsutfordringer, metoder og prinsipper som er knyttet til utformingen av mobil og sosiale interaksjon.

- Studentene skal ha bred kunnskap om en rekke metoder som er relevante innen interaksjonsdesign. Brukersentret design vil stå sentralt og studentene skal ha forståelse for evalueringsmetoder og brukertesting såvel som intervjuteknikker, observasjonsteknikker, brukerbehov og brukerforankring. De skal også ha et solid kunnskapsgrunnlag når det gjelder prinsipper og metoder for utvikling av sikkerhetskritiske systemer.

- Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om design- og medierett og beherske teori, prosesser og metoder for prosjektutvikling, -styring og innovasjon i kreative prosesser.

- Studentene skal ha fått kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid gjennom pensum i de fleste emnene.

Ferdigheter

- Studentene skal kunne gjennomføre brukersentrerte designprosesser og kunne velge riktig metode i en gitt situasjon. De skal kunne utføre brukerundersøkelser ved eksempelvis intervju og observasjon.

- Studentene skal kunne utføre brukerevalueringer ved formativ og utforskende brukertesting og enkle brukerinvolverte evalueringer av idéer og prototyper. De skal kunne gjennomføre ekspertevalueringer som kognitiv walkthrough, tilgjengelighetssjekk og heuristisk evaluering. Studentene skal kunne lage ulike former for skisser, modeller og prototyper tilpasset ulike behov for både fysiske og digitale omgivelser og basert på prinsipper for universell utforming.

- Studenter skal kunne velge og anvende ulik designmetodikk for digitale systemer og benytte seg av ulike design- og evalueringsmetoder i designprosessen.

- Studentene skal også kunne utvikle front-end markup og kode for å utvikle responsive nettsider og mobile webapplikasjoner for nettbrett og mobil og for å styre enkle fysiske interaktive systemer basert på mikrokontrollere. Studenter skal også kunne analysere nettsteder basert på bruksstatistikk og brukerobservasjon og kunne bruke denne kunnskapen i formgivingen av løsninger for mobile og sosiale medier.- Studentene skal også kunne beherske metoder og verktøy for prosjektstyring, kreativ idéutvikling og innovative idéprosesser.

Generell kompetanse

- Studenter skal etter gjennomført studium kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige prosjekter sammen med yrkesutøvere fra andre fagområder. De skal også vise et reflektert forhold til egen yrkesutøvelse, herunder juridiske og etiske problemstillinger.

- Studentene skal også kunne bruke metoder for prosjektstyring og kreativ idéutvikling til å utvikle nye løsninger i team sammen med andre.

- Studentene skal beherske konvensjoner og prinsipper for ulike skriftlige sjangre - også akademiske og på den måten være i stand til å formidle teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig til ulike målgrupper.

- Videre skal de også ha et godt faglig grunnlag for å kunne oppdatere og videreutvikle sin egen fagkompetanse.