Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Hva lærer du

Om maskininfeniør

Studenter i laboratoriet - forsøk

Om maskiningeniør

Hva gjør en maskiningeniør?

Maskiningeniør er en klassisk ingeniørutdanning som er etterspurt i mange bransjer. Felles for alle maskiningeniører er at de jobber med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester.

Avhengig av hvilken bransje du jobber i, er vanlige oppgaver for en maskiningeniør å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser. Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet er heller ikke uvanlige oppgaver. Arbeidet foregår ofte i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Digital kompetanse for framtiden

Maskiningeniørstudiumet ved NTNU følger tett de moderne trendene i industrien og har derfor fokus på å utvikle den relevante digitale kompetansen til studentene.

Stor del av industrien blir nå mer og mer automatisert og instrumentert med programmerbare sensorer som krever at maskiningeniører både har kunnskap om styring av maskiner og elektronikk. Dette omfatter alt fra basis programmeringsferdigheter for å kunne lese måledata fra tilstandskontroll eller geometriske data til maskinkomponenter til 3D modellering og simulering i avanserte programvarer for dataassistert design.


Maskiningeniørstudiet

I starten av studiet tar du fellesemner som danner grunnlaget for fordypning i en studieretning. Du kan velge mellom studieretningene:

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design.


Læringsutbytte II

Hva lærer du?

Læringsutbytte, slik det er beskrevet i studieplanen:

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Læringsutbytte på programnivå

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i maskin ved NTNU skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1

Kandidaten har bred kunnskap om helhetlig system- og produktutvikling innen maskinfaget generelt. Kandidaten har god kunnskap om problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen maskinområdet.

K2

Kandidaten har dyp kunnskap innen valgt teknisk spesialisering:

 • For studieretning Maskinkonstruksjon: Kandidaten har teoretisk og praktisk kunnskap innenfor dimensjonering, styring og produksjon av maskiner og maskinkomponenter. Kandidaten har inngående kunnskap om analytiske og numeriske beregningsmetoder for maskinkonstruksjoner.
 • For studieretning VVS: Kandidaten har bred kunnskap om planlegging, prosjektering, dimensjonering, bygging, styring, regulering og drift av varme-, ventilasjons- og sanitæranlegg (VVS-anlegg). Kandidaten har god kunnskap om VVS-tekniske anlegg i nordisk klima og byggeskikk.
 • For studieretning Drift og vedlikehold: Kandidaten har bred kunnskap om praktisk anvendelse av metoder og verktøy for organisering og styring av bærekraftig, sikkert og effektivt drift og vedlikehold av enheter og systemer.
 • For studieretning Industriell design: Kandidaten har kunnskap om designprosessen fra idé til ferdig produkt i et livsløpsperspektiv. Kandidaten har kunnskap om design, materialvalg, 3D-modellering, styrkeberegning, numerisk simulering, prototyping, testing og produksjon.
 • For studieretning Produkt og systemdesign: Kandidaten har bred kunnskap om både metodene som anvendes ved utviklingen av nye produkter, designprosessen som må gjennomføres, regelverk, fremstillingsprosesser og materialer som kan anvendes. Kandidaten har god kunnskap om digitale verktøy som brukes i design- og produksjonsprosessene, samt fordeler og ulemper ved disse.

K3

Kandidaten har kunnskap om maskiningeniørens rolle i samfunnet og kjenner til hvilke konsekvenser riktig og feilaktig bruk av teknologi kan føre til.

K4

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen maskinområdet og kan oppdatere sin kunnskap innen dette. Kandidaten kjenner til datasikkerhetsaspekter i digitale verktøy som benyttes i bransjen.

K5

Kandidaten har gode kunnskaper innen matematikk, fysikk, samfunns- og økonomifag og kjenner til hvordan disse kan anvendes i produktutvikling, konstruksjon, produksjon og vedlikehold.

K6

Kandidaten har kunnskaper om hvordan utforming, produksjonsmetoder og materialvalg kan påvirke et produkt med hensyn til livsløp og forurensing.Ferdigheter

F1

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor maskiningeniørfaget generelt, samt begrunne sine valg.

F2

Kandidaten behersker metoder og verktøy knyttet til valgt teknisk spesialisering:

 • For studieretning Maskinkonstruksjon: Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav. Kandidaten kan anvende ulike dataverktøy for konstruksjonsdesign, simulering og programmering. Kandidaten er i stand til å benytte data-, elektro- og maskinteknikk i kombinasjon for å få til halv- og helautomatisk drift.
 • For studieretning VVS: Kandidaten kan dimensjonere, prosjektere, analysere og evaluere VVS-tekniske anlegg for ulike bygg, ulik bruk og ulikt klima. Kandidaten kan identifisere aktuelle energikilder og -systemer for VVS-tekniske anlegg. Kandidaten kan lese arkitekttegninger og bygningstekniske tegninger og tilpasse VVS-anlegg til disse.
 • For studieretning Drift og vedlikehold: Kandidaten er i stand til å utvikle informasjonskompetanse (evne til å finne, vurdere og bruke kvalitetssikret oppdatert informasjon) innen fagfeltet drift og vedlikeholdsteknikk. Kandidaten kan gjennomføre enkle analyser av driftssikkerhet og levetid ved bruk av tilstands- og driftsdata, utarbeide et vedlikeholdsprogram og implementere det i et elektronisk vedlikehold styringssystem. Kandidaten har ferdigheter i å gjennomføre risiko og pålitelighetsanalyser.
 • For studieretning Industriell design: Kandidaten kan gjennomføre en produktutviklingsprosess fra idéstadiet til prototype. Kandidaten kan bruke digitale verktøy til å lage en parametrisert 3D-modell, utføre styrkeberegning ved hjelp av elementmetoden, gjøre bærekraftsvurderinger, automatisere produksjon og lage en prototyp ved hjelp av additiv tilvirkning. Kandidaten kan velge optimale produksjonsmetoder basert på design, krav, materialer og økonomi.
 • For studieretning Produkt og systemdesign: Kandidaten kan gjennomføre innovasjons- og nyskapningsprosjekter ved entreprenørskapsmetodikk, anvende digitale verktøy for å produsere 2D- og 3D-modeller, samt beherske overslagsberegninger og dimensjonering basert på gjeldende regelverk. Kandidaten kan konstruere og bygge enkle mekatroniske systemer.

F3

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F4

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i tilknytning til nyutvikling eller drift av eksisterende maskinsystemer.

F5

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

F6

Kandidaten kan anvende de rette digitale verktøyer til å løse konstruktive, produksjonsmessige og driftsmessige problemstillinger på en hensiktsmessig måte, samt kjenne til fordeler og ulemper som kan oppstå ved de respektive verktøyene.

Generell kompetanse

G1

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor maskinområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2

 • For studieretningMaskinkonstruksjon:Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne resultater, både selvstendig og i team.
 • For studieretningVVS:Kandidaten kan utveksle nødvendig VVS-teknisk kunnskap med arkitekter, byggherrer, konsulenter, andre ingeniører og brukere i forbindelse med ulike byggeprosjekt. Kandidaten kan vurdere muligheter og begrensninger for innovasjon og videreutvikling av VVS-tekniske systemer og komponenter.
 • For studieretningDrift og vedlikehold:Kandidaten har forståelse og innsikt i den betydningen vedlikehold vil ha for driftssikkerheten herunder, helse, miljø og økonomi.Kandidaten er i stand til å presentere identifiserte data underlagt slik at utnyttelse av levetid og økt bærekraft for produksjonsutstyr eller systemer utnyttes optimalt.
 • For studieretningIndustriell design: Kandidaten kan løse komplekse problemstillinger ved å samarbeide i grupper, og kan begrunne valg i form av rapporter og muntlige presentasjoner.Kandidaten kan se industriell produksjon i et helhetlig perspektiv. Med dette menes spesielt etiske, miljømessige og økonomiske forhold.
 • For studieretningProdukt og systemdesign: Kandidaten har god innsikt imaskinfagfelt, kan delta i kreative prosesser, arbeide i team og finne innovative løsninger på nye og eksisterende produkter. Kandidaten kjenner til fordeler og ulemper ved bruk av mekatronikk i industriell produksjon og produkter, og kan være med på planleggingen, innføringen, driftsfasen og avviklingen den.

G3

Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor maskinområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

G4

Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet maskin, og som resultat av dette bidra til nyutvikling eller forbedring av eksisterende produkter.

G5

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

G6

Kandidaten kan identifisere datasikkerhetsaspekter i digitale verktøy som benyttes i bransjen.


Læringsutbytter på studieretningsnivå

Maskinkonstruksjon (Trondheim)

Kunnskap

 • Kandidaten har dyp kunnskap om de ulike konstruksjonsmaterialer, deres egenskaper og bruksområder.
 • Kandidaten har bred kunnskap om hvordan de mest vanlige maskinkomponenter fungerer, og hvordan man finner frem til passende dimensjoner og ytelse for disse.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap i bruk av elementmetoder og digitale verktøy for konstruksjonsdesign.
 • Kandidaten har inngående kunnskap i produksjonsteknikk, produksjonsmetoder og om utstyret som benyttes ved fremstilling av mekaniske produkter.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektromekanisk utstyr, automatiserte anlegg, styrings- og reguleringsteknikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav.
 • Kandidaten har oppnådd ferdighet i analytiske- (håndregning) og numeriske- (med datamaskin) beregningsmetoder. Kandidaten kan anvende ulike dataverktøy for konstruksjonsdesign, simulering og programmering.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, og utføre arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan benytte data-, elektro- og maskinteknikk i kombinasjon for å få til halv- og helautomatisk drift.
 • Kandidaten har oppnådd ferdighet i bruk av standarder og katalogmateriale.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og tekniske og økonomiske konsekvenser av valgte løsninger innenfor maskinområde.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne resultater, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor maskinområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over maskiningeniørens rolle og dens påvirkning i forhold til de konsekvenser og samfunnseffekt rollen påvirker i utøvelse av yrket.

VVS (Trondheim)

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om planlegging, prosjektering, dimensjonering, bygging, styring, regulering og drift av varme-, ventilasjons- og sanitæranlegg (VVS-anlegg).
 • Kandidaten har kunnskap om nødvendige forutsetninger for godt inneklima og hygieniske VVS-systemer.
 • Kandidaten har god kunnskap om VVS-tekniske anlegg i nordisk klima og byggeskikk.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om energikilder, energifangst og energidistribusjon for VVS-tekniske anlegg.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan dimensjonere, prosjektere, analysere og evaluere VVS-tekniske anlegg for ulike bygg, ulik bruk og ulikt klima.
 • Kandidaten kan identifisere aktuelle energikilder og -systemer for VVS-tekniske anlegg.
 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy for prosjektering, visualisering og simulering av VVS-tekniske anlegg.
 • Kandidaten kan lese arkitekttegninger og bygningstekniske tegninger og tilpasse VVS-anlegg til disse.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan utveksle nødvendig VVS-teknisk kunnskap med arkitekter, byggherrer, konsulenter, andre ingeniører og brukere i forbindelse med ulike byggeprosjekt.
 • Kandidaten er i stand til å vurdere ulike VVS-tekniske løsninger ut ifra aktuelle rammebetingelser.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om muligheter og begrensninger ved VVS-tekniske anlegg til ulike brukergrupper.
 • Kandidaten kan vurdere muligheter og begrensninger for innovasjon og videreutvikling av VVS-tekniske systemer og komponenter.
 • Kandidaten kan vurdere VVS-ingeniørens rolle i samfunnet og VVS-teknikkens konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Drift og vedlikehold (Trondheim)

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om praktisk anvendelse av metoder og verktøy for organisering og styring av bærekraftig, sikkert og effektivt drift og vedlikehold av enheter og systemer.
 • Kandidaten har innsikt i drift og vedlikeholds terminologi, feilmekanismer og feilutvikling, metoder for analyse av driftssikkerhet og levetid med bruk av data fra tilstandskontroll og tilstandsovervåkning, etablering av vedlikeholdsprogram, digitale vedlikeholds styringssystemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om elektromekanisk utstyr, automatiserte anlegg, styrings- og reguleringsteknikk, i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre /lede tverrfaglige vedlikeholdsoppgaver.
 • Kandidaten har grunnleggende kjennskap til logistikk med fokus på ulike produksjonsfilosofier, innkjøp, lager og reservedelsstyring, kontinuerlig forbedring, planlegging i produksjon. Kandidatene kjenner til aktivitetsbasert kostnadskalkyle.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse med akseptkriterier samt metoder for å gjennomføre risikoanalyse.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å utvikle informasjonskompetanse (evne til å finne, vurdere og bruke kvalitetssikret oppdatert informasjon) innen fagfeltet drift ogvedlikeholdsteknikk.
 • Kandidaten kan gjennomføre enkle analyser av driftssikkerhet og levetid ved bruk av tilstands- og driftsdata, utarbeide et vedlikeholdsprogram og implementere det i et elektronisk vedlikehold styringssystem.
 • Kandidaten har ferdigheter i å gjennomføre risiko og pålitelighetsanalyser.
 • Kandidaten kan beregne enkle elektriske kretser, programmere PLS og mikrokontroller, samt ha ferdigheter om prosessregulering.
 • Kandidaten kan konstruere, vedlikeholde, feil søke og videreutvikle styresystemer innen pneumatikk og hydraulikk.
 • Kandidatene kan dimensjonere enkle systemer for kvalitetsstyring og produksjonsanlegg, samt teknikker for videreutvikling disse gjennom kontinuerlig forbedring og dimensjonere ei produksjonscelle.
 • Kandidatene er i stand til å sette opp prøveplan for statistisk prosesstyring og kunne bedømme resultat av prosesstyringen.
 • Kandidaten kan dokumentere kvalitetssystemer og kvalitetsaktiviteter, planlegge både prosjekt og produksjonsprosesser, utføre enkel prosjektoppfølging og beregne eventuell konsekvens av avvik i tid og ressursbruk.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse og innsikt i den betydningen vedlikehold vil ha for driftssikkerheten herunder, helse, miljø og økonomi. Kandidaten kan diskutere og formulere vedlikeholds tekniske løsninger med fagarbeidere og ledende personell.
 • Kandidaten kan formidle drifts ogvedlikeholdstekniskeløsninger med tilhørende konsekvenser til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre drift og vedlikeholds prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan ta initiativ til å presentere identifiserte data underlagt slik at utnyttelse av levetid og økt bærekraft for produksjonsutstyr eller systemer utnyttes optimalt.

Industriell design (Gjøvik)

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende forståelse for designprosessen fra idé til 3D modell.
 • Kandidaten kan vurdere konstruksjon og materialvalg med hensyn til bærekraft.
 • Kandidaten forstår hvordan elementmetoden virker og vet sammenhengen mellom materialegenskaper, stivhet, spenninger og deformasjon.
 • Kandidaten har bred kunnskap om polymere materialer og bruk av forsterkninger i disse (fiber og kjernematerialer).
 • Kandidaten har kunnskap om bruddmekanikk og bruk av S-N analyse til å beregne levetid. Det innebærer kunnskap om modellenes algoritmer, egenskaper og gyldighet ved design og analyse av konstruksjoner.
 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
 • Kandidaten har bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
 • Kandidaten har kunnskap om de vanligste produksjonsprosesser og hvilke typiske produkter som fremstilles med disse metodene, samt noen nye avanserte produksjonsmetoder.
 • Kandidaten har kunnskap om automatisering av produksjonssystemer.
 • Kandidaten har kunnskap om dataintegrering av industriprosesser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan realisere et produkt som 3D-modell med tegninger og dokumentasjon.
 • Kandidaten kan parametrisk modellering.
 • Kandidaten kan lage en prototype med additiv tilvirkning.
 • Kandidaten kan benytte elementmetoden til å kvantifisere sammenhengen mellom krefter/grensebetingelser og utforming av bygg- og maskinkonstruksjoner i ulike materialer.
 • Kandidaten kan bygge en enkel struktur i kompositt i laboratoriet.
 • Kandidaten kan bruke analysemodeller til å utforme og bestemme utmattingslevetid for konstruksjonskomponenter og konstruksjonssystemer.
 • Kandidaten kan velge optimale produksjonsmetoder basert på økonomi, design, krav og materialer.
 • Kandidaten kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan presentere og begrunne valg i form av rapporter og muntlige presentasjoner.
 • Kandidaten har innsikt i samspillet mellom funksjonell utforming av konstruksjoner og bærekraftige konsekvenser.
 • Kandidaten kan se industriell produksjon i et helhetlig perspektiv. Med dette menes spesielt økonomiske, etiske, og miljømessige forhold.
 • Kandidaten har nok kunnskap om produksjonsmetoder til å kunne forstå hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker en produktutviklingsprosess.
 • Kandidaten har erfaring med å løse komplekse problemstillinger ved å samarbeide i grupper.

Produkt og systemdesign (Ålesund)

Kunnskap

 • Kandidaten har god kunnskap om metodikk for å analysere behov og funksjoner for nye produkter basert på kundens krav, eller ved utviklingen av nye markedsbehov.
 • Kandidaten har god kunnskap om designprosessen som må gjennomføres ved utviklingen av nye produkter.
 • Kandidaten har god kunnskap om hvilke fremstillingsprosesser og materialer som kan anvendes for nye eller forbedrede produkter.
 • Kandidaten har god kunnskap om regelverk som gjelder innen de ulike produktgrenene.
 • Kandidaten har god kunnskap om digitale verktøyer som øker innovasjonstakten og reduserer tiden det tar å frembringe nye produkter.
 • Kandidaten har god kunnskap om designprosesser og fremstillingsmetoder som sikrer gunstig energibruk, minsker miljøpåvirkning og tar hensyn til gjenbruk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennomføre innovasjons- ognyskapningsprosjekterved entreprenørskapsmetodikk.
 • Kandidaten kan gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering av mekaniske komponenter og systemer basert på gjeldende regelverk.
 • Kandidaten kan anvende digitale verktøy for å produsere 2D-tegninger og 3D-modeller av produkter.
 • Kandidaten kan konstruere og bygge enklemekatroniskesystemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan delta i kreative prosesser, arbeide i team og finne originale løsninger.
 • Kandidaten kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler mekaniske enkeltkomponenter eller enkle mekanismer.
 • Kandidaten kan velge materialer og formgi mekaniske komponenter med hensyn på styrke, funksjon og komponentens livsløp.
 • Kandidaten kan se muligheter og nytte av mekatronikk i industriell produksjon og produkter, og være med på planleggingen og innføringen av disse.
 • Kandidaten kan vurdere begrensninger og farer vedmekatroniskeinstallasjoner med hensyn til miljø og livsløp.

Forskning

Forskning

Hender med hansker på holder en bildel.
Foto: Colourbox

Å beskrive friksjon lett ved å gjøre det vanskelig

Alle vet hva friksjon er, men den er vanskelig å beskrive. Forskere har gjort en eldgammel, men vanlig modell lettere å bruke på nanoskala — ved å gjøre den mer komplisert.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter, og i drift og vedlikehold av produksjonsutstyr

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjon