Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

– Læringsutbytte

BIHAV - læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i ingeniørfag, havbruk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

BIHAV toggler læringsutbytte

Kunnskap er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturvitenskap, samt tilstrekkelig kunnskapsbredde innen ingeniørfag for driftsrelatert planlegging og problemløsning innen teknologi, systemer og operasjoner i havbruk.  
 • Kandidaten har spesifikk kunnskap om resirkuleringsanlegg, viktigheten av teknologiens rolle og samspill på biologiens premisser for å fremme bærekraft, helse og velferd innen havbruk og til å fremme den pågående digitaliseringen av næringen.  
 • Kandidaten har kunnskap om havbrukets historie, teknologiutvikling, og rolle i samfunnet, samt relevante lovbestemmelser, forskrifter og standarder knyttet til havbruk.
 • Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons-innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Evne til å anvende kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske driftsrelaterte problemstillinger innenfor havbruk og begrunne sine valg.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til regelverk, forskrifter og standarder, samt informasjon og fagstoff innen havbruk, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling og alternative tilnærminger for håndtering av problemstillingen som sikrer miljømessig og økonomisk bærekraft.
 • Kandidaten behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relatert til teknologiutvikling, driftsteknikk, digitalisering og driftsledelse, samt hvordan disse kan nyttiggjøres opp imot problemstillinger innen havbruk.  
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon og som del av en driftsleder rolle.  

 

Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning. Dette er «samfunnsnytten» av studiet.

 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team, samt ivareta en lederrolle for dette.
 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av havbruk og kan sette disse i perspektiv av etikk, bærekraft og et livsløps.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om havbruk til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre havbrukfagets betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kandidaten kjenner til nytenkning, den pågående digitaliseringen av havbruk, innovasjon- og prosjekteringsprosesser.