Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Fornybar energi

– Om fornybar energi

Samspill mellom ulike energibærere og bærekraftighet er et tema som vil stå sentralt i planleggingen av fremtidige energisystemer. Hvilke energiformer skal brukes i fremtiden? Kanskje en kombinasjon av forskjellige energiformer gir den beste løsningen både, for lommebok og miljø?

Uavhengig av hva som skjer innen energisektoren, er samfunnet helt avhengig av energi. Skal elektrisitet og varme produseres fra gass, kull, olje, søppel, biomasse, vind, vann eller andre fornybare energikilder?

Studenter i labatorium med solfangere

Det er ikke bare miljøaspektet, men også det faktum at fossile energikilder er begrensede kilder, som gjør at en omlegging til et mer bærekraftig energisystem er viktig for bærekraftig utvikling. Energi- og miljøspørsmål vies stadig mer oppmerksomhet i den politiske dagsordenen i mange nasjoner. Studiet fokuserer på bærekraftig energi. Dette omfatter kunnskaper innen bærekraft, fornybare energikilder som bioenergi og vannkraft, vindenergi, solenergi og tilhørende tekniske løsninger. Studiet er en ingeniørfaglig fornybar energiutdanning som gir deg kunnskap i teknologier for produksjon, leveranse, styring, bruk og distribusjon av fornybare energiformer. Systemanalyse og livsløpsanalyse med mulighet for integrering av forskjellige energiformer gir gode kunnskaper for å se hvordan forskjellige energiformer kan anvendes hver for seg eller sammen.

Godt å vite

Studentene ved teknologi- og ingeniørfag ved NTNU i Gjøvik har en egen linjeforening, Ing:a som arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.