Læringsutbytte

Elektronisk systemingeniør - Trondheim

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten kunne:

SP-K 1

vise brede kunnskaper innen elektroniske kretser og systemer, innvevde systemer og grensesnittløsninger for tilknyttede sensorer, programmering av slike systemer, IoT-systemers generelle oppbygging og relevante kommunikasjonsteknologier. Videre besitte gode kunnskaper i understøttende emner som statistikk, fysikk og matematikk. Relevante kunnskaper i etikk og samfunnsfag, samt tilstrekkelige kunnskaper i komplementære fag til å gi nødvendig perspektiv på eget fagfelt

SP-K 2

formulere og analysere problemstillinger som angår integrasjon av elementer som elektroniske kretser for datainnsamling, preprosessering av data, kommunikasjon og protokoller for trådløs overføring til dataprosesserings- og visualiseringsplattformer, for å bygge bærekraftige systemløsninger, og i denne prosessen demonstrere kreativitet og skaperkraft

SP-K 3

velge og anvende relevante designmetoder, utviklings- og simuleringsverktøy, test og måletekniske metoder og utstyr i laboratorier og i felten

SP-K 4

drøfte og forstå konsekvenser av å introdusere tekniske løsninger slik som IoT-systemer med utstrakt instrumentering i samfunnet, og potensielt inngripende teknologier

SP-K 5

vise kjennskap til fronten av forsknings- og utviklingsarbeid relatert til sensorer og sensorsystemer, innvevde systemer, trådløs kommunikasjon og IoT-løsninger. Kunne bidra til FoU-prosjekter

SP-K 6

finne, bruke og referere ny kunnskap, data og informasjon, og kritisk vurdere kvalitet, relevans og troverdighet i informasjonen

SP-K 7

reflektere over egen kompetanse, egne prestasjoner og egne læringsbehov, og vise evne og vilje til å utvikle seg gjennom livslang læring

SP-K 8

drøfte etiske dilemmaer og vurdere konsekvenser for individer, organisasjoner, samfunn og miljø

SP-K 9

arbeide målrettet under gitte rammebetingelser, evne å etablere gode samarbeidsrelasjoner, og samhandle og arbeide effektivt i team og miljø med ulike former for mangfold

SP-K 10

formidle fra sitt fag og virke, kommunisere med ulike målgrupper, aktivt lytte til andres synspunkter, og gjennom diskusjon bidra til forbedret praksis

SP-K 11

delta i innovasjonsprosjekter, og kjenne prinsippene for teknologibasert forretningsutvikling

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​