Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i ingeniørfag, elektro skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytte toogler

Kandidaten har bred kunnskap innen elektrofaget. Dette omfatter elektriske og magnetiske felt, elektriske og elektroniske komponenter, samt kretser og systemer og hvordan slike systemer kan programmeres.

Kandidaten har dyp kunnskap innen valgt teknisk spesialisering.

  • For studieretning Elektronikk og sensorsystemer: Kandidaten har dyp kunnskap om hvordan digitale og analoge signaler kan representeres i både tids- og frekvensdomenet, hvordan elektronikk kan designes og implementeres på et kretskort, hvordan et mikroprosessorsystem fungerer og kan programmeres, og hvordan trådbundet/trådløs kommunikasjon kan benyttes i et sensornettverk.
  • For studieretning Elkraft og bærekraftig energiforsyning: Kandidaten har dyp kunnskap om produksjon og overføring samt miljømessige aspekter av elektrisk energi, elektriske maskiner, og høy- og lavspenningsanlegg.
  • For studieretning Automatisering og robotikk: Kandidaten har inngående kunnskap om automatiseringssystemer, og innsikt i bruk av slike systemer til regulering av dynamiske prosesser.

Kandidaten har kunnskap om datateknikk, digitalteknikk, programmering, dynamiske systemer og reguleringsteknikk, samt anvendelser. Dette inkluderer digitale verktøy for konstruksjon og analyse av elektriske, reguleringstekniske og datatekniske systemer.

Kandidaten har kunnskap innen reguleringsteknikk og måleteknikk generelt, og måling i elektriske systemer spesielt.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk og relevante samfunns- og økonomifag, og om hvordan disse kan integreres i faglig problemløsning.

Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elektro- og datateknologi, ingeniørens rolle i et systemperspektiv, og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, samt relevante metoder og arbeidsmåter som anvendes i elektrofaget.

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger, begrunne sine valg, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor elektrofaget.

Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter i:

  • laboratoriearbeid, målemetoder og måleinstrumenter, og feilsøkingsmetodikk
  • programvare for visualisering, beregninger og simuleringer.
  • programmering og bruk av mikrokontrollere

Kandidaten behersker metoder og verktøy knyttet til valgt teknisk spesialisering:

  • For studieretning Elektronikk og sensorsystemer: Kandidaten behersker metoder, teknikker og dataverktøy for design og simulering av elektroniske kretser og sensorsystemer.
  • For studieretning Elkraft og bærekraftig energiforsyning: Kandidaten behersker metoder, teknikker og dataverktøy for design, prosjektering og drift av elkrafttekniske anlegg og systemer.
  • For studieretning Automatisering og robotikk: Kandidaten behersker metoder, teknikker og dataverktøy for design og simulering av automatiseringssystemer.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Kandidaten kan identifisere og vurdere sikkerhetsaspekter knyttet til informasjonssystemer.

Kandidaten kan bidra til nytenking, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige elektrotekniske produkter, systemer og løsninger.

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av elektrotekniske produkter, systemer og løsninger, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

Kandidaten kan formidle kunnskap om elektriske og elektroniske komponenter og systemer til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og kan bidra til å synliggjøre elektroteknikkens betydning og konsekvenser.

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, både individuelt, i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor elektrotekniske områder, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Kandidaten har generell digital kompetanse, og forstår at formidling utad, kommunikasjon mellom samarbeidspartnere og lagring av informasjon med fordel kan gjøres digitalt.