Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Geologi

– Studiets oppbygning

Bachelorgraden i geologi oppnås etter tre års studier som tilsvarer 180 studiepoeng. I disse studiepoengene inngår det et krav om minimum 80 studiepoeng hovedprofil. I tillegg skal studiet inneholde 15 studiepoeng fellesemner. Resten av studiepoengene fordeles mellom grunnleggende emner innen matematikk og kjemi og valgbare emner avhengig av valgt studieretning.

En kan velge mellom tre studieretninger:

Ekskursjoner

Flere geologiemner har obligatorisk feltundervisning.

Utvekslingsordning

Det anbefales ikke at studenter tar utenlandsopphold i bachelorstudiet .

Praksis

Det er ikke krav om obligatorisk praksis i bachelorstudiet i geologi, men vi anbefaler studentene å søke på sommerjobber som utlyses bl.a. gjennom Bergringen . Studentene kan også ta kontakt med faglærere vedrørende sommerjobber. Det er også i de fleste tilfeller feltarbeid og laboratoriekurs i forbindelse med masteroppgaven, se studiehåndboka.

Semesterplan

Tabellene under viser oppbyggingen av de to første årene på bachelorstudiet i geologi. Studieløpet varierer noe avhengig av studieretning som velges i slutten av 3.semester. For å se oppbygning av det tredje og siste året trykk på studieretningsvalget. Vær oppmerksom på at hvis du velger studieretning Arktisk Geologi må du ta de to siste semestrene ved Universitetssentret på Svalbard.

Nærmere informasjon om emner og valgfrie emner finnes i studieplanen. Oversikt over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KJ1000 Generell kjemi 15
TGB4100 Geologi, innføring 7,5
MA0001
MA1101
Brukerkurs i matematikk A eller
Grunnkurs i analyse I
7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TGB4112 Norges geologi og georessurser 7,5
MA0002
MA1102
Brukerkurs i matematikk B eller
Grunnkurs i analyse II
7,5
FY0001
TKT4116
Brukerkurs i fysikk eller
Mekanikk 1
7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ST0103 Brukerkurs i statistikk 7,5
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TGB4125 Mineralogi 7,5
TBA4240 Geografisk informasjonsbehandling 7,5

Valg av studieretning

Etter tre semester med fastlagte felles emner skal du velge en studieretning ut fra dine interesser:

Lurer du på hvilke emner og hovedprofiler som finnes ved de ulike studieretningene kan klikke på studieretningen, eller du kan finne detaljer i studieplanen.


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Geologi, 
eller studiehåndbok for realfag ved NTNU.

Studiekalender og emner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Etter endt bachelorstudium i geologi

Masterstudiet i Geologi (2-årig), se egen beskrivelse

Etter endt bachelorstudium kan en søke opptak til toårige masterstudier. Les mer om det å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i geologi.