Geologi, Bachelorprogram, Trondheim

Berggrunns- og ressursgeologi

– Studieretning

På denne studieretningen velger du mellom to hovedprofiler/spesialiseringer, der den første er:

Berggrunns- og ressursgeologi

Mineralogi/petrologi er læren om mineraler og bergarter og hvordan disse er blitt til. Fagfeltet bygger på, og grenser opp mot geokjemi som beskriver grunnstoffenes fordeling og transport i jorden. Emnene gir en forståelse av de prosesser som fører til dannelse av mineraler, bergarter, vulkaner og opp-bygning av fjellkjeder.

Strukturgeologi og tektonikk omhandler deformasjon og transport av bergartsenheter fra mikroskopisk til regional skala. Fagfeltet gir en forståelse av bergartenes aldersforhold i felt, deres grenserelasjoner, oppbygning av fjellkjeder, svakhetssoner og sprekkeforhold. Platetektonikken forklarer hvordan de store segmentene (litosfæreplatene) er dannet og hvordan de beveger seg i forhold til hverandre og forårsaker jordskjelv og vulkanisme. Strukturgeologi/tektonikk hører nært sammen med regionalgeologi som beskriver hvordan geologien (bergarter, strukturer, mineralressurser osv) opp-trer innen et bestemt område.

Strukturgeologi er viktig for å forstå hvordan feller for hydrokarboner dannes. Under leting etter olje og gass er geofysiske metoder (seismikk og borehullslogging) de viktigste hjelpemidler.

Ressursgeologi, eller råstoffgeologi, dekker teoretiske og praktiske sider av geologien knyttet til ikke-fornybare råstoffer som kull, hydrokarboner, metalliske og ikke-metalliske råstoffer, grunnvann, naturstein og aggregat-materialer. Fagfeltet gir en forståelse av de grunnleggende prosessene som fører til anrikning av olje og gass, spesielle metaller og mineraler i naturen. Det omfatter også metoder for påvisning av forekomster og utvinning og foredling av disse.

Den andre hovedprofilen/spesialiseringen du kan velger er:

Petroleumsgeologi

Petroleumsgeologi omfatter den del av økonomisk geologi som beskjeftiger seg med naturlig forekommende hydrokarboner. Feltet omfatter dannelse av, vandring og oppsamling av olje og gass i berggrunnen og hvordan forekomster kan finnes. Studier av sedimenter og sedimentbassenger (sedimentologi) er sentralt i forhold til både leting og produksjon. Stratigrafiske og paleonto-logiske metoder brukes til korrelasjon av bergartslag under oljeletingen. I praksis omfatter derfor petroleumsgeologi en rekke fagfelt som geokjemi, geofysikk, paleontologi, sedimentologi, stratigrafi og strukturgeologi.

Hovedprofiler

 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Petroleumsgeologi

Fordypningen skal bestå av 30 studiepoeng. Det er ett obligatorisk emne i hver hovedprofil. De tre øvrige emner (eller 22,5 studiepoeng) velges fritt blant de andre emner som er oppgitt i studiehåndboka.

 • Berggrunnsgeologi
  Obligatorisk emne = Petrologi og geokjemi - TGB4130
 • Petroleumsgeologi
  Obligatorisk emne = Petroleumsgeologi - TGB4160
 • Ressursgeologi
  Obligatorisk emne = Petrologi og geokjemi - TGB4130

Geologi, bachelorprogram

Oppbygning for studieretning Berggrunns- og ressursgeologi

Tabellen under viser av de siste 3 semester av bachelorstudiet i geologi for studieretning: Berggrunns- og ressursgeologi.

Sem.

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

6 Vår

TGB4130
Petrologi
TPG4100
Fysikk og geofysikk

Perspektivemne

Studieretningsemne

Studieretningsemne

5 Høst

TPG4120
Mineral-, ingeniør- og miljøgeofysikk
TPG4175 Petrofysikk - Boreholslogging, grunnkurs

TGB4185
Ingeniørgeologi, grunnkurs
TGB4160
Petroleumsgeologi

Fritt valgbart emne

Studieretningsemne

4 Vår GEOL1001 Historisk geologi
og paleontologi
TGB4150 Strukturgeologi, 
grunnkurs
TGB4165 Sedimentologi 
og Stratigrafi
TMA4255 Anvendt 
Statistikk

 

 

Spesialiseringer (Hovedprofiler)

Hovedprofiler innen berggrunns- og ressursgeologi:

 • Berggrunns- og ressursgeologi
 • Petroleumsgeologi

Fordypningen skal bestå av 30 studiepoeng. Det er ett obligatorisk emne i hver hovedprofil. Tre øvrige emner (eller 22,5 studiepoeng) velges fritt blant de andre emner som er oppgitt i studiehåndboka.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Etter endt bachelorstudium i geologi

Masterstudiet i Geologi (2-årig), se egen beskrivelse

Etter endt bachelorstudium kan en søke opptak til toårige masterstudier. Les mer om det å kvalifisere seg for opptak til masterstudiet i geologi.