Geomatikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Geomatikk

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal ha solid kunnskap innen innsamling, systematisering/lagring, forvaltning, analyse og presentasjon av geodata (stedfestet informasjon).
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten kjenner til geomatikkbransjens historie, arbeidsmetoder og samarbeid mot andre bransjer.
 • Kandidaten har god oversikt over gjeldene praksis for produksjon og distribusjon av stedfestede data i Norge.
 • Kandidaten har god oversikt over teknologi for distribusjon og presentasjon av stedfestede data over internett.
 • Kandidaten har gode kunnskaper om gjeldene lover og standarder innen fagfeltet.
 • Kandidaten har kjennskap til markedsledende programvare og utstyr innen geomatikk, både kommersiell og fri og åpen programvare.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utdøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i modellering, innsamling, bearbeiding og analyse av stedfestet informasjon samt forvaltning og presentasjon av denne.
 • Kandidaten har gode ferdigheter i bruk av markedsledende programvare og utstyr innen geomatikk og kan argumentere for teknikkene som er brukt både skriftlig og muntlig.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle geomatikk-faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten kan delta aktivt i geomatikkfaglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.


Studenter med valgt fordypning i landmåling forventes å beherske mer avanserte sider innen satellittlandmåling, stikking på bygg og anlegg og håndtering av ulike koordinatsystemer og kartprojeksjoner. I tillegg skal kandidatene ha gode kunnskaper knyttet til nøyaktighetsvurdering og kvalitetssikring av ulike landmålingsarbeider.

Studenter med valgt fordypning i GIS skal ha bred kunnskap innen bruk, analyse og forvaltning av geografiske data. Dette innebærer blant annet kunnskap knyttet til bruk av Internett, databaser, navigasjon/ veivalg, konsekvensanalyser.