studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Læringsutbytte – innledende tekst

Bachelorutdanninga i film- og videoproduksjon har tre hovedmål:

 1. Kandidatene skal beherske produksjon av audiovisuelle uttrykk, som film- og fjernsynsuttrykk.
 2. Kandidatene skal oppnå grunnleggende innsikt i og kritisk forståelse av de levende bildenes kulturelle og samfunnsmessige betydning.
 3. Kandidatene skal oppnå et kunnskapsgrunnlag for yrkesutøvelse, samt være kvalifisert for opptak til videre masterstudier innenfor relevante studieprogram slik de til enhver tid er angitt i studieplanen.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i film- og videoproduksjon har kunnskap om

 • aktuelle produksjonsprosesser innenfor film- og fjernsynsbransje
 • ulike fagfunksjoner i forbindelse med produksjon av dokumentar- og fiksjonsuttrykk
 • de levende bilders egenart, historie, tradisjon og samfunnsrelevans
 • filmvitenskap som forskningsfelt
 • sentrale utviklingslinjer innen filmteori og filmhistorie
 • moderne produksjonsteknisk utstyr og digital arbeidsflyt
 • teknologisk utvikling innenfor film- og fjernsynsbransje
 • sentrale analyseverktøy og sentrale forskningsmetoder innenfor det aktuelle fagfeltet
 • hvordan audiovisuelle uttrykk påvirkes av estetiske, teknologiske, økonomiske og politiske strømninger i en global sammenheng
 • hvordan mediene er med på å drive og påvirke samfunnsmessige prosesser
 • nyere distribusjonsformer for levende bilder

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i film- og videoproduksjon kan

 • produsere audiovisuelle uttrykk på selvstendige og kreative måter
 • reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • beherske moderne produksjonsverktøy som benyttes innenfor film- og fjernsynsbransje
 • oppdatere sine praktiske ferdigheter når det gjelder medieproduksjoner, samt sine kunnskaper innenfor teoretiske områder
 • tolke ulike medieuttrykk på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
 • formulere sin forståelse av medieuttrykk og mediefenomener på en selvstendig måte
 • anvende kunnskaper innen filmspråk, dramaturgi og sjanger i praktiske produksjoner
 • anvende forskningsbasert faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser relevante filmvitenskapelige problemstillinger
 • strukturere faglige resonnementer og presentere disse i både muntlig og skriftlig form

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i film- og videoproduksjon

 • har en generell mediekompetanse som kan anvendes i produksjon av audiovisuelle uttrykk
 • kan planlegge og gjennomføre produksjonsoppgaver, både selvstendig og i gruppe
 • kan utøve kritisk og selvstendig tenkning, samt framføre et begrunnet resonnement
 • kan presentere og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan løse praktiske oppgaver i forbindelse med audiovisuelle produksjoner og har erfaring med teamarbeid og ulike samarbeidsformer