Filmvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Filmvitenskap

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Bachelorkandidatene i filmvitenskap har

 • kunnskap om de levende bildenes grunnleggende uttrykksformer, både innen fiksjonsfilm og dokumentarfilm
 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, endringsprosesser, analyseverktøy og metoder innenfor fagfeltet filmvitenskap
 • kjennskap til filmvitenskap som forskningsfelt
 • kunnskap om filmvitenskapens historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans
 • kunnskap om de levende bildenes produksjons-, distribusjons- og visningspraksiser i Norge og internasjonalt
 • kunnskap om forholdet mellom norsk film og andre nasjonale og globale filmkulturer og strømninger
 • kunnskap om de levende bildenes plass i samfunnet, nasjonalt og globalt
 • kunnskap om hvordan de levende bildene, med særlig fokus på film, påvirkes av teknologiske, økonomiske og politiske strømninger

Generell kompetanse

Etter endt studium har bachelorkandidatene i filmvitenskap en generell tekstkompetanse som kan anvendes i produksjon og tolkning av ulike teksttyper, og kan

 • utøve kritisk og selvstendig tenkning, og framføre et gjennomarbeidet resonnement
 • planlegge og gjennomføre individuelle og grupperelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter av kortere og lengre karakter
 • drøfte humanioras egenart og rolle i samtiden
 • presentere og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i filmvitenskap kan

 • formidle filmfaglige resonnementer i både muntlig og skriftlig form
 • tolke de levende bildenes ulike uttrykksformer og deres betydning, i en kulturell så vel som industriell og samfunnsmessig kontekst, på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
 • oppdatere sine kunnskaper innen deldisiplinene historie, teori og analyse på fagfeltet
 • anvende forskningsbasert faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser relevante filmvitenskapelige problemstillinger
 • beherske filmvitenskapens faglige analyseverktøy, teknikker og uttrykksformer