Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fransk

Læringsmål

Bachelor i fremmedspråk – studieretning fransk

Bachelorstudiet i fransk har to hovedmål:

1. Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om fransk språk og om franske samfunnsforhold, dessuten generell tekstkompetanse og kompetanse i analytisk tenkning og tverrfaglig og tverrkulturelt samarbeid.

2. Kandidatene skal kunne kvalifisere seg for opptak til masterstudier som er nærmere angitt i studieplanen.

Kunnskaper

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning fransk

 • har kunnskap om innhold, form og funksjon til franske språklige, litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse inn i en historisk og kulturell kontekst
 • har kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor fransk språk, litteratur og kultur.
 • kjenner til fransk språk, litteratur og kultur som forskningsfelt
 • kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene fransk språk, litteratur og kultur
 • har gjennom fremmedspråkenes struktur en tverrfaglig kompetanse
 • kan forstå og fortolke franskspråklige, litterære og kulturelle uttrykk og se kontrastene til norsk kontekst

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning fransk

 • kan forstå og gjøre seg forstått på fransk både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og fransk og nyttiggjøre seg dette skriftlig og muntlig på fransk
 • kan tolke franskspråklige tekster av ulik art
 • kan føre en faglig diskusjon om fransk språk, litteratur og kultur
 • kan bruke relevante ordbøker og oppslagsverk

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i fremmedspråk med studieretning fransk

 • har bevissthet om egen tverrfaglig og tverrkulturell kompetanse
 • kan tenke kritisk og selvstendig
 • behersker relevante faglige analyseverktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig og i grupper
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan formidle faglig innsikt gjennom ulike uttrykksformer
Wed, 03 Aug 2016 13:21:57 +0200