Ergoterapi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Om ergoterapi

Vil du være med å gi mennesker i ulike aldre og livssituasjoner muligheter til å leve aktive liv ut i fra sine egne ønsker og behov? Vil du ha et yrke der du arbeider med å fremme mestring og helse gjennom aktivitet og deltakelse? Ergoterapiutdanningen passer for deg som ønsker å bli en kreativ problemløser. Du får hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne og du vil få et helhetlig syn på hvordan menneskets muligheter for å utøve hverdagslige gjøremål kan påvirkes av omgivelser og miljø. Hvis du ønsker å arbeide med å motivere, finne løsninger og ha et inspirerende arbeid, er ergoterapistudiet noe for deg!

Ergoterapiutdanningen ved NTNU Gjøvik fokuserer spesielt på fagområdene velferdsteknologi og universell utforming. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Du lærer om sammenhengen mellom helse og aktivitet, og hvordan du kan fremme menneskers aktivitet og deltakelse med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak.

Velferdsteknologi og universell utforming

Ergoterapiutdanningen ved NTNU i Gjøvik fokuserer spesielt på fagområdene velferdsteknologi og universell utforming.

Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, aktivitet og delaktighet i samfunnet. Velferdsteknologi kan styrke eldre personer og personer med funksjonsnedsettelse til et mer selvstendig liv. Velferdsteknologi kan være til støtte for pårørende og bidra til bedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet både for brukere og personale innen helse og omsorgstjenesten. Velferdsteknologi kan også støtte hjemmeboende, forebygge og komplettere omsorgsbehov og være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Universell utforming innebærer å utforme produkter, miljøer, program og tjenester slik at de i størst mulig utstrekning kan anvendes av alle mennesker. Universell utforming respekterer mangfoldighet blant mennesker, og står for inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål. Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Det skal ikke være spesialtilpassing til enkeltpersoner eller grupper, men løsninger som sikrer god tilgjengelighet og er gode for alle.

Studiets innhold

Ergoterapi handler om å være løsningsorientert. I utdanningen ved NTNU i Gjøvik er kunnskap om velferdsteknologi og universell utforming og løsninger for å skape et mer inkluderende samfunn for alle særlig vektlagt. Du vil lære om ergoterapi på individnivå, der hensikten med kartlegging, trening og tilrettelegging er å hjelpe mennesker til å mestre hverdagen og oppnå best mulig livskvalitet.

Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Du vil lære om sammenhengen mellom helse og aktivitet, og hvordan du kan fremme menneskers aktivitet og deltakelse med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak.

Ergoterapiutdanningen på NTNU i Gjøvik har problembasert læring (PBL) som pedagogisk modell. Vi knytter også seminar  til basisgruppearbeidet for å skape diskusjoner rundt de fag og det lesestoff som oppgavene tematiserer og handler om. Seminar som utdanningsform i høyere utdanning er effektiv, selvstendig vitenskaplig tenkning stimuleres og mulighet til å reflektere og verbalt presentere fagstoff trenes. I motsetning til forelesninger kjennetegnes seminar av en større interaktivitet mellom seminarleder og studentene.

Praksis

Om lag 1/3 av studiet er praksis og ferdighetstrening. Ferdighetstreningen foregår inne på skolen i ulike laboratorier og utenfor skolen. Vi har lagt opp til 3 praksisperioder. I tillegg til disse vil studentene være i en ukes observasjonspraksis i 1. semester for å bli kjent med ergoterapeuters yrkesfunksjon. Praksisperiodene gjennomføres i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og i andre organisasjoner og bedrifter i hele Hedmark og Oppland.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved helsefag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, FRESK som sørger for sosiale og faglige aktiviteter for å bidra til et godt og sammensveiset studiemiljø, og arrangerer karrieredager.