Ergoterapi

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

– Læringsmål

Det forventes at studentene etter fullført utdanning har tilegnet seg følgende kompetanse:

Kunnskaper

 • Kjenner til globale helse- og miljøutfordringer i et samfunn i endring og har kunnskap om forvaltnings- og samfunnsplanlegging
 • Har bred kunnskap om sentrale faglige temaer, lovverk, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor ergoterapi med spesiell fokus på velferdsteknologi og universell utforming
 • Er fortrolig med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ergoterapifaget og nyttiggjør seg disse i sitt arbeid
 • Kan identifisere behov på så vel individnivå som samfunnsnivå som har betydelse for helseutviklingen til individet og samfunnet
 • Anvender oppdatert faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffer begrunnede valg
 • Kjenner ergoterapeutenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

 • Utfører ergoterapi som bidrar til å fremme helse, muliggjøre aktivitet gjennom tilrettelegging for mestring av hverdagsaktiviteter. Dette gjelder helsefremmende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid.
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og bruker disse på en etisk forsvarlig måte. Benytter intervensjoner som trening, tilrettelegging, veiledning og koordinering
 • Anvender aktivitetsanalyser, virksomhetsanalyser og funksjonsvurderinger med fokus på aktivitetsutføring og samspill mellom aktivitet, person og omgivelser.
 • Resonnerer profesjonelt, samhandler med enkeltindivider og samarbeider tverrfaglig.
 • Initierer og leder prosjekter som har til hensikt å utvikle ergoterapiens kjerneverdier
 • Nyttiggjør seg de muligheter velferdsteknologi gir med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • Arbeider kunnskapsbasert og innovativt, og utvikler kompetanse
 • Behersker å lede relevante prosjekter innen ergoterapi
 • Gjennomfører innovasjonsprosjekt innenfor ergoterapifaget

Generell kompetanse

 • Viser et holistisk syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter i all sin praksis
 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og viser god etikk i alle sine skriftlige og muntlige beskrivelser og vurderinger som angår enkeltindivider
 • Planlegger og gjennomfører varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Utveksler synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidrar til utvikling av god praksis
 • Reflekterer over egne faglig utøvelse og justerer denne under veiledning
 • Dokumenterer og evaluerer eget arbeid