Billedkunst

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Billedkunst

– Læringsutbytte

Bilde

Kreativt arbeid i studentstudio

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har et grunnlag gjennom kunnskap og forståelse for å formulere og utøve sitt kunstnerskap i relevante medier
 • Kandidaten har grunnleggende innsikt i kunsthistorie, teori, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Kandidaten skal under veiledning lære å ta ansvar for sin egen kunstneriske utvikling, og lære seg å oppdatere sin kunnskap i takt med billedkunstfeltets utvikling

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i kunstens rolle i samfunnet og kan ta hensyn til kunstneriske, samfunnsmessige og etiske problemstillinger
 • Kanditaten har selvstendige holdninger og evne til refleksjon til sitt eget og andres kunstnerskap
 • Kandidaten kan ivareta kunstnerisk formidlingsvirksomhet og kan diskutere relevante teoretiske problemstillinger overfor både fagfeller og andre
 • Kandidaten kan drive kunstnerisk virksomhet innenfor et profesjonelt miljø og ha forståelse for profesjonens betingelser

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende relevante deler av de kunstfaglige metoder, redskaper og praksisformer de har studert, samt forstå analytiske og praktiske ferdigheter som knytter seg til virksomhet innenfor billedkunstfeltet
 • Kandidaten har en forståelse for materialets betydning i kunstneriske praksis, og å gi ideene en relevant kunstnerisk form
 • Kandidaten kan kombinere den kunstneriske praksis med og bygge den på en teoretisk plattform for diskusjon, kritikk og refleksjon
 • Kandidaten har ferdigheter som muliggjør at en kan delta i - og påvirke - kunstneriske prosesser, diskusjoner og arenaer både nasjonalt og internasjonalt